• En hån mot trafikantene, mener Geirr Tangstad-Holdal.

Han mistet 3 av sine nærmeste i en trafikkulykke i 2006. Siden det har han kjempet for bedre veistandard og trafikksikkerhet over hele landet gjennom Nei til frontkollisjoner. Han er opprørt over prioriteringene i statsbudsjettet.

— Dette er regelrett en hån mot trafikantene og ikke minst Statens vegvesen, sier han.

Regjeringen foreslår 747 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i 2012. Det er en økning på 200 millioner i forhold til 2011.

Nullvisjon

— Tallet på drepte i trafikken går stadig ned, men målet er og blir null drepte. Derfor trapper vi opp innsatsen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Regjeringens nettsider.

Med dette skal 85 prosent av rammene i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for trafikksikkerhet i årene 2010-2013 være oppfylt.

«Bygging av midtrekkverk er eit prioritert tiltak. I tillegg vil forsterka midtoppmerking, utbetring av sideterreng, vegbelysning, kryss- og kurveutbetringar og strakstiltak etter trafikktryggleiks inspeksjonar bli prioritert. For 2012 er det lagt opp til å fullføra bygging av midtrekkverk på 17 kilometer to- og trefelts riksveg. I tillegg får 25 kilometer riksveg neste år sterkare midtoppmerking. Medrekna 11 kilometer ny firefelts veg med skilde køyrebanar, får til saman 53 kilometer riksveg ”midttiltak” for å hindra møteulukker».

Krever handlingsplan

— Først sier regjeringen at nullvisjonen er deres mål, og i neste åndedrag at midtrekkverk og møtefrie veger har en sterk prioritet, for så å ende opp med fattige 17 km midtrekkverk og møtefri 2/3 felts veg for 2012. Jeg er svært skuffet over den manglende empatien Regjeringen Stoltenberg viser i forhold til alle etterlatte og hardt skadde på vegen, sier Tangstad-Holdal.

— At dette skal være et prioritert område er en vits, men vi har ikke lov å miste håpet. Jeg hadde håpet på sterkere empati fra Regjeringen, men når man ikke evner å få til mer enn dette, så er det noe fundamentalt galt. Jeg ble sinna og svært skuffet da jeg så dette. Vi vil i forbindelse med høringen be om at det blir laget en handlingsplan for Stortinget. Den må gi en oversikt over trafikkfarlige veier og hvilke veier man vil prioritere å få møtefri og sikre. Jeg vil tro at både E16 og E39 i Hordaland og Sogn og Fjordane kommer høyt opp på en sånn liste, sier han.

Må stå på

Han vil ha både en prioritert rekkefølge og en tidplan for veisikringen. Nei til frontkollisjoner vil jobbe parallelt med lokale og sentrale myndigheter. Nå intensiverer de innsatsen for å få de rød-grønne til å prioritere mer veisikring for å få ned ulykkestallene.

— Vi vil også ta kontakt med politimestrene i Hordaland og Sogn og Fjordane for å høre hva de gjør. Vi kan ikke gi opp, vi må bare stå enda mer på for å få flere tiltak for møtefrie veier, sier han.

Heller ikke stortingspolitiker Arne Sortevik (FrP) erimonert over regjeringens satsing på trafikksikring.

Hurtigruta viktigere

Oljerike Jens sviktersamferdsels-Norge, skriver Sortevik i en pressemelding.

— Riktignok økes bevilgningen til trafikksikring med ca.20prosent. til 746 millioner kroner. Men Regjeringen har økt bevilgningene tilHurtigruta med 250 prosent til 738 millioner kroner. Dette gir sikring av trafikkfarligenorske veier i snilefart. Også tiltak innenfor rassikring ligger etter planen.Bra for turistene – dårlig nytt for bilistene, sier Sortevik.

Skjevbehandling

Han mener det også er skuffende tregfremdrift på E 39 i Hordaland, men at det fortsatt er mulig med anleggsstart i 2013.

— Rentekompensasjontil vedlikehold av dårlige fylkesveier tilsvarer lån på 176 milioner kroner.Det gir bare et lite bidrag til dårlige og trafikkfarlige veier, sier han.

Sortevik etterlyser også en avklaringom dobbelspor i Fløen og ny jernbanetunnel gjennom Ulriken.

Regjeringens prioriteringer fornærtrafikk med tog er en skjevbehandling av storbyer utenfor hovedstaden.

— Bergen,Trondheim, Stavanger og Bodø har til sammen bare knappe 17 prosent av totalbevilgning på 2.500 mill.kr. Skjevbehandling fortsetter. Regjeringen omtaler ogvurderer både Oslopakke 3 og Miljøpakke Trondheim men er åpenbart helt uinteresserti Bergensprogrammet, sier Sortevik.

Dødsveien må sikres

Sortevik sitter i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og har gjentatte ganger utfordret samferdselsminister Kleppa på trafikksikringstiltak på E 16 Trengereid - Voss. Strekningen har hatt seks dødsulykker bare på de første ni månedene i år. Onsdag stiller han spørsmålet igjen og ber statsråden avklare hvordan strekningen skal sikres på kort sikt.