Det opplyser avdelingssjef for barnevernstjenesten i Lindås kommune, Kari Fanebust til Bergens Tidende.

Blant de 15 barna, var det bare seks som kom sammen med foreldre. Ni kom sammen med en voksen følgeperson

Fanebust opplyser at det er blitt satt i gang hjelpetiltak fra barnevernet overfor alle de 15 barna. I dag har barnevernstjenesten omsorg for syv av barna som fra Sierra Leone.

Utover disse opplysningene, er det ingen i Lindås kommune som gi konkrete kommentarer til hvordan og hvorfor barnevernet har grepet inn. Ingen vil heller kommentere den konkrete situasjonen for Janet Tucker og familien hennes.

Både barnevernssjefen og kommunalsjef Ingeborg Askeland viser til at de har taushetsplikt

Men BT kjenner til at ikke alle omplasseringene i fosterhjem har vært konfliktfylte. Flere av barna er blitt plassert i fosterhjem etter avtale med foreldre eller den voksne som har omsorg for barnet.

Men av sakkyndig-rapporten som psykolog Claus Harald Jebsen skrev til fylkesnemnden i 2002, går det frem av intervjuene med kommunens representanter at hjelpeapparatet har slitt for å finne gode hjelpetiltak for Janet Tucker og barna hennes.

Blant annet erkjente flyktningkontoret at kommunen ikke var godt nok forberedt på oppgaven. Men rapporten understreker at lokalmiljøet var svært motivert.

Flyktningene var også helt ukjente med norske skikker, kultur og levemåte.

— Ved ankomst fremsto flyktningene som engstelige, utslitte, takknemlige og usikre. De visste lite om hvor de var eller hvor de skulle. De visste ikke om hvilke dyr som var farlige og hva de ellers måtte passe på. Lindås fremsto for dem som en fullstendig fremmed verden.

Kommunalsjef Ingeborg Askeland er ansvarlig for arbeidet med flyktningene i dag. Men hun var ikke ansatt i stillingen i 1999, og vil derfor ikke gi kommentarer til hvordan kommunen la forholdene til rette da flyktningene fra Sierre Leone kom.

I dag følger kommunen introduksjonsprogrammet som er lagt til rette fra UDI overfor de ca. 30 flyktningene som er kommet til Lindås kommune fra Vest-Afrika. Blant annet får flyktningene et kombinert språkopplæringsprogram og arbeidstreningsprogram.

Askeland understreker at kommunen har gode erfaringer med dette programmet.

— Vi har også fått svært positive tilbakemeldinger fra flyktningene til oppfølgingen gjennom dette programmet, understreker hun.