Informasjonsrådgiver Sissel Mæland ved Fylkestrygdkontoret i Hordaland sier til bt.no at trygdeetaten har en rekke rutiner for å avsløre juksere.

— Vi utfører svært ofte standardkontroller der vi sjekker de fakta vi har fått oppgitt. De som har mottatt trygd på falskt grunnlag kan bli avslørt når vi samkjører registre, for eksempel opp mot skatteetaten eller Aetat. Enkelte blir også avslørt etter tips og anonyme henvendelser, sier Mæland.

Lurte til seg en halv million

Beløpene som er utbetalt til de 11 som nå er anmeldt, strekker seg fra 20.000 kroner til en halv million kroner.

— Det er langt flere enn 11 som har mottatt penger urettmessig, men de som nå er anmeldt mener vi bevisst har forsøkt å lure til seg trygd. Hvis man handler i god tro, eller urettmessig får utbetalt penger fordi vi har gjort en feil, vil man ikke bli anmeldt, sier Mæland.

De anmeldte har mottatt trygd for ulike forhold. Tre har mottatt sykepenger, to har urettmessig mottatt uførepensjon, fem har mottatt stønad som enslig forsørger, mens en er klassifisert under samlegruppen "annet". I tillegg til disse 11, har tre personer fått annen reaksjon fra trygdeetaten for å ha mottatt trygd feilaktig.

Økt fokus på misbruk

Fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand understreker at det er viktig å melde fra til trygdekontoret om endringer i inntekt og familiesituasjonen som har betydning for utmåling av stønaden.

— Vi har de siste årene økt fokuset på trygdemisbruk. Det har ført til at vi jevnt over avslører og anmelder flere misbrukssaker nå enn tidligere, sier Flodsand i en pressemelding.

Hittil i år har trygdeetaten anmeldt 24 misbrukssaker i Hordaland. Det er en kraftig økning fra tidligere år. I fjor ble 18 personer anmeldt, mens 19 ble anmeldt i løpet av hele 2002. Så langt i år er Hordland kun forbigått av Rogaland, hvor 27 personer er blitt anmeldt for trygdemisbruk.

Satsingsområde

Rikstrygdeverket vil nå øke innsatsen for å bekjempe trygdemisbruk. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med 10 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

— De siste tre årene har vi sett en utvikling hvor sakene viser mer systematisk og organisert misbruk av trygdens midler. Dette er en utvikling vi skal bekjempe, sier trygdedirektør Arild Sundberg i en pressemelding.

— Misbruksarbeidet vil bli styrket internt, samtidig som vi videreutvikler samarbeidet med andre offentlige etater, sier Sundberg.

Lønnsomt

Investeringene som er gjort de siste tre årene har vært lønnsomt for staten. Forsiktige anslag viser at kostnadene med arbeidet mot trygdemisbruk gir det tredobbelte tilbake i form av sparte utgifter på trygdebudsjettet.

Hittil i år er 204 personer anmeldt for å ha tilegnet seg 30 millioner kroner i trygd på en måte som etter Rikstrygdeverkets vurdering bør få strafferettslige konsekvenser for stønadsmottakerne.

Over halvparten av sakene gjelder sykepenger, rehabiliteringspenger og uførepensjon, mens resten fordeler seg på flere stønadsområder.