Krava til korleis ei fødestove skal vere er dei same for heile landet. Likevel vel Helse Førde å ikkje drive si fødestove i Lærdal, medan andre helseforetak framleis driv sine tilsvarande.

— Kvifor er det slik?

— Det er fordi vi følgjer dei krava helse- og omsorgsdepartementet har stilt. Det er bestemt at det tilbodet som var ikkje skal drivast vidare. Difor startar vi ikkje opp att på same måten, seier Dvergsdal.

— Men vi registrerer at det er dei som ikkje følgjer dei nasjonale retningslinene blir framstilt som heltar.

- Kva tykkjer du om å ha tilsette utan relle arbeidsoppgåver?

— Men det har dei. Jordmødrene i Lærdal har følgjeteneste for fødande, og skal på ei rekke måtar ivareta tryggleiken for dei fødande i distriktet.

- Seinast i september i år vart eit barn og ei mor redda fordi det i all hast framleis kunne skaffast gynekolog og anna helsepersonell ved fødestova i Lærdal. Kva fortel det om trongen for nærleik til eit fødetilbod?

— Eg kan ikkje kommentere dette. Det er for tida under handsaming i Helse Førde-systemet som avvikssak.

- Men det finst også fleire andre døme på at fødande i Indre Sogn ikkje har nådd fram til sjukehuset i Førde i tide?

— Problemet er nesten aldri dei fødslane som går raskare enn planlagt. Dette er oftast heilt normale fødslar, seier Dvergsdal. – Verre er det med dei som får komplikasjonar og langvarige fødselsforløp, og desse må ha hjelp på ei fullverdig sjukehusavdeling. Og er ein i risikogruppa, skal ein uansett vere på pasienthotell eller på andre måtar opphalde seg nær det kvalifiserte tilbodet den siste tida. Dette uavhengig om det finst ei fødestove der dei bur. For fødestove er eit tilbod til dei aller friskaste fødande.

Dvergsdal viser også til at alle fødande i Lærdals nabokommune Aurland reiser til sjukehuset på Voss.

— Det er ein moderne tunnel med ti minuttars utrykningstid som skiljer dei to kommunane. Då blir det litt paradoksalt at lærdølene må ha sitt eige fødetilbod, sier Dvergsdal.