Det viser en gradert forsvarsstudie frilansjournalist Kjetil Stormark har fått tilgang til.

Som BT har skrevet tidligere, har departementet gitt Forsvaret i oppgave å se nærmere på organiseringen av landets spesialstyrker.

- Vi har bedt forsvarssjefen se nærmere på muligheten for å etablere en felles spesialstyrke, og også hvordan vi kunne få til et bedre samvirke dersom dagens modell med to styrker blir opprettholdt. Dette arbeidet var i gang før 22. juli i fjor, sa daværende forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) til BT tidligere i september.

— Bør samles

I kjølvannet av dette, nedsatte forsvarssjefen en intern arbeidsgruppe. Nå har gruppen kommet med sine anbefalinger etter å ha gjennomført en mulighetsstudie.

I denne slås det fast at spesialstyrkene bør samles for optimal utnyttelse av eksisterende kapasiteter.

«En geografisk samling av spesialstyrkene på Østlandet vil gi nærhet til den taktiske flytransportkapasiteten på Gardermoen, Etterretningstjenesten på Lutvann og det planlagte nye beredskapssenteret for politiet i Oslo», heter det i dokumentet, som er gradert «Begrenset».

Både i denne og tidligere mulighetsstudier blir dessuten det foreslått at Marinejegerkommandoen (MJK) skal slås sammen med Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando.

Vil forsvinne østover

Dersom forslagene blir tatt til følge, vil MJK bli flyttet fra Haakonsvern, hvor den i dag er stasjonert. I tillegg har MJK base i Ramsund, som ligger mellom Harstad og Narvik.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) gikk tidligere i høst hardt ut mot det de mener er en «dysfunksjonell» antiterrorberedskap.

I et høringssvar til 22. juli-kommisjonen skrev NUPI blant annet at dagens terrorberedskap utenfor det indre østland er skandaløst dårlig, og at marinejegerne med sin geografiske tilhørighet på Haakonsvern og Ramsund, kan bøte på det.

Forsvarssjefen svarer

Forsvarssjefens pressetalsmann, major Eystein Kvarving, understreker at mulighetsstudien ikke skal komme med tilrådninger:

«Den vil peke på enkelte tiltak som kan iverksettes uten omfattende konsekvenser for innretning og organisering av spesialstyrkene, samt peke på behovet for ytterligere utredning knyttet til en mer helhetlig anbefaling når det gjelder fremtidig innretning og utvikling av spesialstyrkene.», skriver Kvarving.