Hordaland bør være som i dag, og småkommuner skal ha livets rett. Selv ønsker han å bli innlandsminister.

Venstrelederen danser på ingen måte i takt med sin statsrådskollega Erna Solberg i synet på kommune— og regionalpolitikken. Han er ingen stordriftsfantast, og begrunner det slik:

— Småkommunenes tid er ikke omme. Et fargerikt kommune-Norge lever godt med å ha en del «modaler», og jeg har ingen tro på standardstørrelser. Geografien er jo slik at vi kan ikke lage et kommunekart med altfor store avstander.

Kollisjon med Erna

— Dette harmonerer ikke akkurat med det kommunalministeren mener?

Noen kommuner er selvsagt tjent med å bli større, rett og slett for å være i stand til å ta på seg flere oppgaver enn i dag. Husk at bare halvparten av kommunene har en jurist blant de ansatte. Jeg har selv som landbruksminister skjøvet mye makt over til kommunene, ikke minst i saker som har med landbruksjus å gjøre. Det samme gjelder miljøforvaltningen. Jeg har allerede fått tilbakemelding om at dette har vitalisert kommunestyrene, sier Sponheim.

For Hordaland ser han for seg fem-seks store regionkommuner som kan ta seg av administrative fellestjenester av ulikt slag. Men for å opprettholde et aktivt folkestyre ønsker han å beholde kommunestyrene omtrent etter dagens modell.

— Det er viktig å ta vare på disse politiske instrumentene mest mulig nær innbyggerne, sier han.

Nei til vestlandsfylke

— Vil du endre fylkesgrensene og lage en stor Vestlandsregion?

— Nei, det har jeg ingen tro på. Tanken om et stort vestlandsfylke har ingenting for seg. Hordaland er nokså nær et idealfylke. Men på den annen side ønsker jeg at hele landet blir inndelt i såkalt «enhetsfylker», slik det blir eksperimentert med i Møre og Romsdal og Hedmark - for øvrig etter mitt initiativ.

Det betyr at fylkeskommunen og Fylkesmannen blir slått sammen til én enhet. Dagens fylkeskommune mangler legitimitet i befolkningen. Ved å ta dette grepet får vi økt folkevalgt innflytelse over Fylkesmannens arbeid. Etter denne modellen kan vi i all hovedsak beholde dagens fylkesstruktur, sier Sponheim.

«Øredøvende stillhet»

Han er bekymret for den «øredøvende stillheten» - som han sier om innlandsbygdene. Tanken strekker seg videre enn til Hardanger, for det er mange av de indre bygdene som sliter. Det er nødvendig å ta et ekstra tak på bred front i distriktspolitikken. Som landbruksminister ser han en spesiell forpliktelse i så måte

— Det ideelle ville være at landbruksministeren også blir innlandsminister, sier Lars Sponheim.

— Har du noe virkemiddel som ingen andre har prøvd?

— Det spørs. Men landbruk og reiseliv vil fortsatt være to av bærebjelkene. Det nye og mest interessante er at kulturnæringer vokser kolossalt og har stort potensial. Men denne sektoren er dessverre blitt stemoderlig behandlet i statsbudsjettene, sier han.