• Barn skal vokse opp i et samfunn med forskjellighet. Derfor er det viktig at dette samfunnet blir gjenspeilet allerede i barnehagen.

Det mener førstelektor Ida Knudsen ved lærerutdanningen, Høgskolen i Bergen.

Barn av fremmedspråklige er blant gruppene som ikke lenger skal prioriteres ved tildeling av barnehageplass i Bergen, foreslår et utvalg.

Knudsen mener det er viktig for nettopp disse barna å ha barnehageplass.

— Barnehagen spiller en stor rolle når det gjelder integrering, den er med på å skape kontaktnett både for voksne og barn. Også i forhold til språkopplæring og sosial kompetanse er barnehagen viktig, sier Knudsen.

- Et stort handikap

Felles innvandrerråd er svært negativ til forslaget.

— Systemet blir sikkert lettere, men det gjør det vanskeligere for fremmedspråklige barn å klare seg i samfunnet, sier Samba Njie, leder for Felles innvandrerråd i Hordaland. Han mener fremmedspråklige fremdeles må prioriteres i barnehagekøene.

— Å gå i barnehage er en grådig viktig del av integreringsprosessen. Lærer ikke barna norsk, kan de ikke leke med andre barn. All erfaring viser at de da stiller med et stort handikap når de begynner på skolen, sier Njie.

- Barnehagen er viktig

Fremmedspråklige har dårligere skoleresultater enn majoritetsspråklige, viser forskning. Flere i denne grupper dropper også ut av skolen.

I regjeringens strategiplan «Likeverdig utdanning i praksis, Strategi for 2004-2009», blir det fremhevet hvor viktig det er for fremmedspråklige å kunne norsk når de begynner på skolen.

Regjeringen vil i årene fremover sette inn tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder og å gjøre skoleresultatene deres bedre.

«Forskning viser at godt tilrettelagte tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage har positiv innvirkning på barnas skolestart», heter det i strategiplanen.

- Verre å få plass

Førstelektor Ida Knudsen tror det vil bli vanskeligere for barn av fremmedspråklige å få barnehageplass hvis det nye systemet blir satt ut i livet.

— Jeg ser dagens problematikk med at mange barnehager nesten fyller opp plassene med barn fra prioriterte grupper, og at de må ta inn såkalt velfungerende for å skape en balanse, sier hun.

— Men med det nye systemet kan en risikere å gå andre veien; at disse gruppene blir underrepresentert.