• Det er viktig for oss å trene realistisk, sier sjefen for Sjøkrigsskolen, kommandør Thomas T. Wedervang

Han har likevel ingen problemer med å vedgå at hendelsen på Skjelanger ikke burde ha inntruffet.

Skolesjefen ga selv tillatelse til at det ble brukt alkohol i rollespillet.

— Jeg har nå lagt ned forbud mot at det benyttes alkohol i tilsvarende øvelser. Når vi har evaluert denne hendelsen, får vi vurdere om forbudet blir permanent. Jeg vil foreløpig ikke avskrive fremtidig alkoholbruk i slike øvelser, sier han.

Wedervang peker på at det er viktig å gi offiserselevene et realistisk bilde på hva som kan møte dem under internasjonale operasjoner.

- Kontroversielt

— Men er det riktig å bruke alkohol i slike rollespill?

— Jeg ser at det kan være kontroversielt og at det reiser en prinsipiell diskusjon. I utgangspunktet var dette en lavrisikoøvelse. Når vi likevel fikk en utilsiktet hendelse, må vi se nærmere på nødvendigheten av å bruke alkohol, og om ambisjonsnivået vårt er det rette.

— Hvorfor stanset ikke lærerne rollespillet i tide?

— Det kan jeg ikke si noe om. Dette er en personalsak som er unntatt offentlighet. Det samme gjelder rapporten etter hendelsen.

Erfarne lærere

Skolesjef Wedervang presiserer at lærerne som ledet deløvelsen, er svært erfarne.

— Jeg må stole på at de handlet i god tro. De har ledet tilsvarende øvelser tidligere uten noen problemer, sier han.

— Hvordan ble saken håndtert etterpå av instruktørene?

— Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg om det, sier Wedervang når BT konfronterer ham med opplysninger om at lærerne skal ha vært passive.

— Er det foretatt noen reaksjon mot lærerne?

— Det kan jeg heller ikke si noe om.

Skoleledelsen har i ettertid fulgt både lærerne og kadetten tett opp.

— Vi er selvsagt glade for at alt gikk bra, understreker Thomas T. Wedervang.