– Vårt mål er helt klart økte investeringer i strømnettet i årene fremover. Da er det også naturlig at vi ser på de økonomiske insentivene, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp).

Innstillingen fra Energi— og miljøkomiteen peker på at dagens system kan gjøre at selskapene blir for opptatt av effektivisering, og at de dermed unnlater å gjennomføre nødvendige investeringer.

Departementet har av samme grunn bedt NVE om å se på alternativer til dagens ordning.

– Vi har ikke noen grunn til å si at dagens system ikke fungerer. Men med vår politiske ambisjon om å øke nettutbyggingen er det naturlig å se på dette på nytt, slik at vi sikrer at det er lønnsomt for nettselskapene å investere i nettet, sier Hjørnegård.

Den nye energiloven legger opp til at nettselskapene får en plikt til å knytte ny produksjon til nettet. Unntaket er tilfeller hvor dette åpenbart er økonomisk urimelig.

Sigrid Hjørnegård sier endringer i inntektssystemet også må ses i sammenheng med nettleien. Ett av spørsmålene er hvem som skal betale om BKK får høyere inntekter.

I dag betaler vestlendingene langt mer i nettleie enn folk på Østlandet. Satt på spissen kan nye utbygginger føre til at vestlendingene får regningen for at Norge skal nå målet om lavere utslipp av klimagasser.

– Vi ønsker å se på nettleien på nytt igjen, blant annet på grunn av utslagene som nødvendige investeringer kan gi, sier Hjørnegård.