I dag legger styringsgruppen for prosjektet «Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» frem rapporten som skal bidra til å styrke fylkets posisjon i fremtiden.

— Utgangspunktet var at vi ønsket å se på hvilke områder Sogn og Fjordane har et fortrinn. Fylket har noen tall som er negative, og dette er et forsøk på å møte dette litt offensivt, sier Halvor Flatland.

Mens to prosent av Norges befolkning bor i Sogn og Fjordane, utgjør næringslivets verdiskaping bare 1 prosent av landets, heter det i rapporten. I tillegg sliter fylket med fraflytting og underskudd på innbyggere i arbeidsdyktig alder.

Flatland, som er direktør i Innovasjon Norge og leder for styringsgruppen, håper rapporten de legger fram på Skei hotell i Lærdal klokken 10 vil kunne bidra til å snu trenden.

Det vært tendenser til at hver enkelt sitter som konge på sitt nes

Halvor Flatland, leder for styringsgruppen

— Vi har holdt på med prosjektet et drøyt år. Vår analyse viser at det er seks områder hvor Sogn og Fjordane har fortrinn som vi vil utvikle videre, sier han.

- Vi må tørre å satse

De seks næringene hvor fylket i rapporten anses for å ha potensiale både nasjonalt og internasjonalt er:

  • Reiseliv
  • Fiskeri og havbruk
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Maritim
  • Fornybar energi og miljø
  • Kunnskapsbaserte tjenester

Flatland fremhever vannkraft og fornybar energi som et område hvor fylket har betydelig kompetanse, selv om mye av eierskapet ligger utenfor fylket.

— Men spesielt på dette feltet har det vært tendenser til at hver enkelt sitter som konge på hvert sitt nes, sier han.

Det ønsker han å endre på. Ifølge rapporten er løsningen på mange av problemene fylket står ovenfor langsiktig, forpliktende samarbeid mellom aktørene innenfor hver næring.

— Man må være villig til å fortelle hverandre litt om hva en driver med, sier Flatland.

Flere satsningsområder

Fjordvarmekonseptet i Eid fremheves i rapporten som et eksempel på ny teknologi som er utviklet i fylket. Varme fra fjorden viser en kostnadsreduksjon på 50-30 prosent for dem som har tatt det i bruk.

«Det er faktisk ingen andre bedrifter innen kategorien energi og miljøteknologi som oppnår tilsvarende resultater. Teknologien er ferdig utviklet, det er derfor liten risiko knyttet til byggingen av slike anlegg. Bedriften Fjordvarme i Eid har alle forutsetninger til å lykkes også utenfor landegrensene», står det i rapporten.

Linefiske er et annet felt hvor Sogn og Fjordane har spesiell kompetanse. Halvparten av den norske havgående lineflåten er fra Sogn og Fjordane.

«For eksempel kan man danne en organisasjon, eller opprette et eget kontor, som tar seg av forhandlinger med leverandører og sørger for å samordne innkjøpene. Dette kan gi store rabatter og lavere kostnader for rederiene», heter det i rapporten.

- Næringslivet i førersetet

Dere frykter ikke at dette blir nok en rapport som havner i en skuff?

— Nei, fylkesmannen har ambisjoner om å ta dette videre. Nå har vi dratt opp noen strategier og pekt på noen områder; neste steg er å gå i gang med tiltakene. Det viktigste er at vi får næringslivet i førersetet, det er de som skal lage arbeidsplassene. Så må vi i det offentlige støtte opp, sier Flatland.

— Vi må lage møteplasser og opprette prosjektordninger der det blir gjort avtaler og aktørene forplikter seg til å delta. Vi må ha et tiårsperspektiv på dette arbeidet, fortsetter han.

En viss sentralisering i fylket kan også bli nødvendig.

— Vi må konsentrere oss om noen få områder og samarbeide innenfor disse. Så må det tilrettelegges politisk. Vi skal heller ikke se bort fra at vi må forsterke aktiviteten i aksen Florø - Førde, selv om det er et kontroversielt tema, sier han.