• Vi driv ikkje politikk. Det vi har gjort, er å peika på kva som må til for å få gjennomført prosjektet Jondalstunnelen, seier vegsjef Ole Chr. Torpp.

Torpp seier til Bergens Tidende at den prisen dei har nemnt så langt for Jondalstunnelen, ca. 335 millionar kroner, berre galdt tunnelen pluss tilkopling til det lokale vegnettet.

— Vi har så langt berre samanlikna Jondalstunnelen med Hesviktunnelen. Men i diskusjonen om Jondalstunnelen har det vore snakk om mykje meir enn berre ei lokal vegutløysing frå Jondal mot Kvinnherad. Mange har snakka om Jondalstunnelen som eit viktig regionalt samband.

Andre jamvel om eit stamvegsamband. Uansett vil ein lang Jondalstunnel måtta rekna med mykje større trafikk enn Hesviktunnelen ville fått. Difor er det naudsynt å ta med utbetring av den svært dårlege og rasutsette tilførslevegen frå Austrepollen til Nordrepollen når vi reknar på kostnadene til prosjektet. I tillegg inneheld dei nye vegnormalane nye krav til profil og sikring som dreg opp kostnadene for sjølve tunnelen, seier Ole Chr. Torpp.

Uklår finansiering

Vegsjefen peikar og på at finansiering av Jondalstunnelen langt frå er avklara.

— Fylkesutvalet innstiller til fylkestinget på at statlege midlar til Jondalstunnelen må inn i budsjettet for 2003. Det oppfattar eg som eit pålegg til meg om å rekna inn statlege midlar når eg legg fram budsjettforslag for fylkestinget i juni. Men eg må varsla fylkestinget om at dette er umogleg. For Stortinget krev godkjent reguleringsplan før det løyver pengar, og ei slik planavklaring er ikkje å tenkja på i år. I tillegg krev Stortinget ein framlagt finansieringsplan, og enno har ingen av kommunane handsama søknad om bompengar, seier vegsjefen.

Plan i 2004

Seksjonssjef Magnus Natås ved Hordaland vegkontor seier til Bergens Tidende at ein godkjent reguleringsplan for heile strekninga AustrepollenýTorsnes knapt kan vera ferdig før i 2004. Altså akkurat i tide til rulleringa Nasjonal Transportplan for perioden 2006-2011.

— For Nordrepollen finst det ikkje eingong skikkelege kart. Der må vi opp og fotografera. Og det kan vi ikkje før snøen er borte, seier Magnus Natås.

MOGLEG LØYSING: Slik kan ei bru over Hardangerfjorden kome til å ta seg ut. (Arkivillustrasjon - biletet er manipulert)