Fylkeslegen har fulgt med i de siste dagers artikler om situasjonen i eldreomsorgen i Bergen. Hun er ikke i tvil om at det er blitt vanskeligere å få sykehjemsplass.

Sykere pasienter

— Det ser vi gjennom de tilsyn vi gjør av helsetjenesten til eldre og gjennom behandlingen av klager fra folk som får avslag på det de søker om fra kommunene.

Fylkeslegen sier det fremkommer et entydig bilde av pasientene på sykehjemmene.

— De som bor på sykehjemmene er sykere og mer pleietrengende, og dermed langt mer krevende medisinsk. Det foregår i dag betydelig mer behandling på sykehjemmene enn tidligere.

— Hva sier det om terskelen for å få sykehjemsplass?

— Når noen sier at terskelen ikke er blitt høyere, så er jeg helt uenig i det. Protester som måtte komme til det, stiller jeg meg helt uforstående til, sier Arianson.

Mangler fagfolk

Fylkeslegen mener det også er for få ansatte på sykehjemmene.

— Vi ser at det er bruk for mer og høyere kompetanse og flere ansatte i sykehjemmene. Samlet sett er kompetansen for liten. Det henger sammen med at folk er sykere.

Fylkeslegen forsøker å bidra til forbedringer i eldreomsorgen i kommunene. Det skjer i møter, gjennom kurs og konferanser.

— Vi behandler og klager fra enkeltpersoner. De siste årene har vi gitt mange flere medhold i klager på avslag om sykehjemsplass. Dessuten fører vi tilsyn med sykehjemmene.

I tilsynene vurder fylkeslegen om tilbudet er forsvarlig, for eksempel om pasientene får riktige legemidler, om demenstilstander blir skikkelig utredet, om pasientene får riktig og god næring og om institusjonene har god nok kontroll når det gjelder forebygging av smittsomme sykdommer.

— Er ikke forholdene slik de skal være, påpeker vi dette og følger opp inntil kommunene har rettet opp forholdene.

— Gir kommunene et forsvarlig tilbud?

— For å svare på det må vi gjøre konkrete vurderinger på hver enkelt avdeling. Det kommenterer vi ved hvert enkelt tilsyn. I tillegg oppsummerer vi funn fra flere tilsyn og beskriver utfordringer som går igjen hos flere. Det vi kan si er at tilbudet ikke er godt nok alle steder, sier Arianson.

SYKERE: Pasientene på sykehjemmene er blitt sykere og krever personale med høyere kompetanse. Det mangler mange sykehjem i dag, mener fylkeslege Helga Arianson. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
Bergens Tidende