– For et styre er det en grunnleggende oppgave å føre kontroll med om virksomheten følger lover og regler og om de bruker midlene slik de bør. Ekstern revisor er eiernes og ofte styrets beste uavhengige kontrollinstans. Derfor er det viktig at styret har tilgang til revisors rapportering, sier Aksel Mjøs, forsker ved Samfunns og næringslivsforskning, tilknyttet NHH. Mjøs har også lang praktisk erfaring med styrearbeid.

– Min erfaring er at revisjonsberetningen sjelden er så omfattende at det er naturlig å utelate deler av den for styret.

Mjøs sier han ikke kan huske noen tilfeller fra sine styreverv der styret har nøyd seg med et konsentrat eller en orientering.

– Min erfaring er at det finnes en egen journal med all korrespondanse mellom revisor og selskapet, og at denne i sin helhet blir forelagt styret.

Mjøs mener også at mange offentlige og frivillige virksomheter lider under å ikke ha en tydelig og aktiv eier.

– I slike organisasjoner mangler det oftere noen som tar rollen som eier. Det øker risikoen for at en virksomhet ikke blir drevet så godt som den burde vært, sier han.