– Naturen er kompleks, sier Tofte.

– Dersom Nyborgsmyren bygges ut, forsvinner det helt sikkert flere arter - gjerne også åkerrikse, selv om den i øyeblikket ikke skulle forekomme i området.

Oaser
– Hva mener du med det?

– Når flere arter har gått tilbake i vårt moderne samfunn, har dette en klar sammenheng med at områdene de er tilpasset i endres eller forsvinner. Dette er både et nasjonalt og et globalt fenomen. Særlig vil bynære områder være utsatt for utbygging.

Noen av disse områdene kan ligge som små oaser av biologisk mangfold, siden de er blitt stående tilbake som små restområder i intensivt utbygde områder.

– De fleste observasjonene av åkerrikse i dag gjøres i Rogaland, gjerne på små teiger med tidligere slåttemark eller myr. Her vil det også være større muligheter for reproduksjon, siden egg og unger ikke blir ødelagt under innhøsting.

– Unikt område
Tofte mener bildet vi trykket fra Nyborgsmyren viser et landskap som er typisk for de stedene der åkerriksen fortsatt finnes.

– Jeg tror dette området er perfekt for at de truede artene åkerrikse og vipe skal kunne reetablere seg, sier han.

– Bildet minner om de områdene av Øst-Europa som har en lavere grad av teknologi i jordbruket enn her. Slike arealer, med innslag både av myr, beitemark, vann og småskog, har en gunstig effekt på en hel rekke fugle-, plante-, pattedyr- og insektarter. Naturtypen må vurderes som en helhet, med den sårbarheten som ligger der i forhold til at dette er et relativt unikt område.

Mer informasjon: Handlingsplan for bevaring av åkerrikse og hjemmesiden til Norsk Ornitologisk Forening. Den spesielle lyden åkerriksen lager kan du høre her.

Se video av åkerrikse her