• Det er urimelig å underkjenne depresjon som fraværsgrunn i en rettssak, mener Åsa Bjørndal, psykiater og sjeflege ved Sandviken sykehus.

MARIT HOLMmarit.holm@bt.no Hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag, da hun ikke kjenner saken til Kurt Oddekalv, som av Gulating lagmannsrett fikk en uteblivelsesdom som innebærer at han må betale nær tre millioner kroner i erstatning og saksomkostninger. Dette skjedde til tross for at Oddekalv er sykemeldt på grunn av depresjon, og har erklæringer fra flere medisinsk sakkyndige om at han ikke burde møte i retten.Gulating lagmannsrett mente at vilkåret for å utsette saken ikke var til stede, ettersom sykdomstilfellet til Oddekalv ikke er akutt og at han har vært 25 prosent friskmeldt i fire av de månedene som han visste at saken var berammet. Ergo hadde Oddekalv hatt mulighet til å forberede seg, mener Gulating lagmannsrett.— Når noen sykemeldes på grunn av en depresjon, er det fordi lidelsen innebærer en funksjonssvikt. Det er vanlig å ha problemer med konsentrasjon, med søvn og med å ta initiativ. Da kommer man til kort i forhold til å kunne prestere noe i en rettssak, påpeker sjeflege Åsa Bjørndal.Hun sier det er umulig å spå hvor langvarig en depresjon vil bli.- Det vil være urimelig å forlange at man i august skal kunne vite om man fortsatt er deprimert i februar, sier Åsa Bjørndal. Prosessfullmektig til Oddekalvs motpart, advokat Ståle Eeg Nielsen, viser til at uteblivelsesdommen er i samsvar med gjeldende rett. - Her er loven helt klar. Vilkåret for å få utsatt en hovedforhandling, er at hindringsgrunnen er uforutseelig. Oddekalv satt selv i retten og fortalte at han ikke hadde vært i stand til å foreta seg noe siden august.Allerede da var det grunn til å tro at den depressive tilstanden hans ville bli langvarig. Derfor burde Oddekalv eller hans prosessfullmektig ha sørget for at både vi og lagmannsretten ble underrettet på et tidlig tidspunkt. Men det skjedde ikke. Det holder ikke å komme med legeerklæring om at man er for syk til å møte i retten, to uker før det hele skal begynne. Slik er prosessreglene, i henhold til norsk lov, sier Ståle Eeg Nielsen.