Ungdommer som tar over kontrollen på institusjonen, stor gjennomtrekk av ansatte, ansatte uten tilstrekkelig kompetanse, uklare ansvarsforhold, brudd på taushetsplikten, for svak ledelse, ungdommer som blir hindret i å kontakte Fylkesmannen.

Det er blant funnene til Fylkesmannen etter gjentatte tilsyn hos barnevernsinstitusjonen Bergen ungdomssenter.

Vurderte stenging

Institusjonen, som drives av statlige Bufetat, tar imot ungdommer i alderen 14 til 18 år med store atferdsvansker.

Fylkesmannens siste tilsyn ble gjennomført 13. mars, etter at ansatte ved institusjonen i et anonymt brev hadde varslet om det de mente var en rekke kritikkverdige forhold.

Fylkesmannen satte i gang en full gjennomgang av all informasjon de hadde om institusjonen fra 2012 til dags dato — tvangsprotokoller, klager og tidligere tilsyn.

Sammen med tilsynet i mars, fant de så alvorlige forhold at de har vurdert å pålegge Bufetat å stenge institusjonen. Bufetat har imidlertid satt i verk flere tiltak for å rette opp i forholdene, og Fylkesmannen har derfor bestemt seg for å vente med et eventuelt pålegg om stenging.— Vi vil følge denne prosessen og ber om å bli holdt orienter, skriver fylkeslege Helga Arianson i et brev til Bufetat region vest.

Mange avvik

Til sammen har Fylkesmannen funnet syv avvik hos institusjonen:

  • Det faglige ansvaret for vedtak og gjennomføring av tvang er uklart for flere ansatte.
  • Institusjonen har ikke alltid nok personell med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.
  • Ledelsen legger ikke til rette for at ansatte og beboere får medvirke.
  • Institusjonen har ikke gjennomført risikovurderinger og skaffet seg oversikt over hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av lovkrav, til tross for at situasjonen ved institusjonen er svært vanskelig.
  • Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad brukt egen kunnskap, klager, tilbakemelding fra ansatte, beboere og tilsynsmyndighet til å justere virksomheten.
  • Institusjonen sikrer ikke i alle tilfeller at taushetsplikten blir ivaretatt.
  • Praksis for utarbeiding av tvangsprotokoller er ikke i samsvar med lovkrav og rutiner.

- Undgommer tok kontrollen

Fylkesmannen påpeker blant annet at over 50 ulike personer har signert tvangsprotokoller siden 2012. Leder ved institusjonen har ikke alltid signert. Sammen med samtaler med ansatte fører dette til konklusjonen om at ansvaret for tvangsvedtak er uklart.

I brevet fra de ansatte beskrives en rekke brudd på taushetsplikten, ifølge Fylkesmannen. Blant annet skal en ødelagt postkasse ha ført til at undgommer har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon om andre beboere.

Ungdommer, foresatte og ansatte beskriver en institusjon der de voksne ikke alltid har kontroll.

— Vi har fått konkret informasjon om situasjoner der ansatte ikke har autoritet og at ungdommen har tatt over kontrollen, heter det i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen mener dette skyldes manglende kompetanse og ustabil bemanning ved institusjonen.

Både beboere og ansatte forteller også at ledelsen ved institusjonen er fjern og vanskelig å komme i kontakt med.

— Ansatte melder også at ledelsen ikke har tatt det ansvaret som er forventet, og de har gitt uttrykk for manglende kommunikasjon, skriver Fylkesmannen.

- Snakket nedlatende til beboere

Rapporte beskriver også en rekke mangler ved praksis rundt protokoller om tvangsbruk. Blant annet er protokollene blitt ferdigstilt lenge etter hendelsene har skjedd, og mangler i flere tilfeller begrunnelse for tvangsbruken.

Fylkesmannen har den siste tiden fått stadig flere klager fra beboere ved institusjonen. I fem av klagene fra 2013 har de konkludert med lovbrudd.

Klagene beskriver blant annet ansatte som snakker nedlatende til ungdommer, ansatte som behandler bebeoerne ulikt i likelydende situasjoner, ansatte som hindrer ungdommene å kontakte Fylkesmannen, og usikkerhet om reglene ved institusjonen.

— Den samlede informasjonen som Fylkesmannen har om institusjonen er av en slik karakter at vi mener styringen og ledelsen ved Bergen ungdomssenter har flere alvorlige mangler, konkluderer Fylkesmannen.

De er bekymret for svikt i behandlings- og omsorgstilbudet, og for rettssikkerheten til beboerne.

— Vi stiller spørsmål ved om institusjonen blir drevet etter de faglige prinsippene som er forventet i forhold til målgruppen ved institusjonen. Vi stiller også spørsmål om hva slags kultur som preger Bergen ungdomssenter, heter det i tilsynsrapporten.