• Uetisk og helt forkastelig. Dette funker ikke. Det vet vi alt om.

Atferdsforsker Terje Ogden ved Universitetet i Oslo er krystallklar i sine synspunkter på metodene som er beskrevet ved Ny Krohnborg skole.

— Man oppnår egentlig bare en ting ved å ta i bruk slike straffemetoder, og det er å lære ungene å mislike skolen og lærerne intenst. Resultatet blir bare enda mer problemer og enda mer negativ atferd.

— Men det er vel nødvendig å sette grenser?

— Dette er ikke grensesetting. Det er helt forkastelige former for straff som snarere må oppfattes som en måte for lærerne å avreagere på.

— Det blir helt feil rent pedagogisk, samtidig som det er fullstendig uakseptabelt sett fra et etisk ståsted, sier Ogden.

Han viser til at all erfaring tilsier at det eneste som kan endre og stoppe negativ atferd er å rettlede eleven på en konstruktiv og positiv måte.