• Dette er jo grupper med tunge yrker, lav lønn og relativt lav status på en del områder, sier seniorforsker ved SINTEF, Hans Torvatn.

Han understreker at med bakgrunn i tall som kun dekker to år, er det vanskelig å si noe sikkert om søkertallene avspeiler en mer dyptgående trend.

— Vi vet ikke ennå om vi snakker om dypere trender når vi snakker om tall fra bare to år.

Torvatn tror noe av forklaringen kan finnes i dagens stramme arbeidsmarked, med stor rift om arbeidskraften.

— Får vi litt dårligere tider, vil denne type trygge jobber bli mer attraktive, sier seniorforskeren.

Hans Torvatn mener også andre faktorer spiller inn.

— Myndighetene forsøker jo å stimulere til økt søking til realfag, ingeniørstudier og andre yrker. Da blir det tross alt færre til de andre yrkene.

Negativt mediefokus kan være en annen delforklaring.

— Disse yrkene havner som regel bare i media når noe er galt. Det er klart at når man ofte blir fortalt at lønnen er dårlig, jobben tung og statusen lav, hjelper ikke det på rekrutteringen.

Fellesorganisasjonen organiserer vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

På bakgrunn av tallene BT viser til, skulle en kanskje tro at forbundsleder Randi Reese var bekymret. Men det er hun ikke, ikke ennå i hvert fall.

— Ser man på primærsøkere pr. plass, er det fortsatt ganske god søking til studier innenfor helse- og sosialsektoren, sier Randi Reese.

Hun har notert nedgangen i søkertallene til utdanningene som leder til det hun omtaler som «velferdsstatens stillinger».

— Vi vil ikke rope ulv ennå, men følger selvsagt med. Det er en utfordring at lønnsnivået i offentlig sektor generelt er lavere enn i det private.

— Vi merker oss at det har vært en nedgang, særlig for barnevernspedagoger, sier forbundslederen.

— Fortsatt ligger søkertallene relativt høyt og sammenlignet med andre utdanninger ligger vi godt an. Fortsetter en negativ trend i årene som kommer, er det en annen situasjon.