Viggo Lynghaug selger gensere og andre strikkeprodukter fra sin bod på Torget i Bergen. Han nekter å skrive under på en kontrakt som garanterer at han kun selger 100 prosent norskproduserte varer. Torghandleren viser til at dette vil frata ham levebrødet.

Prosessfullmektigen til Torget AS, advokat Lars Nygaard, mener Torget AS har rett til å kreve at torghandlerne retter seg etter de betingelser som torget til enhver tid stiller.

I retten i dag viste advokat Nygaard til at utformingen av standard leiekontrakter har skjedd over et lengre tidsrom og i tett dialog med torghandlernes forening. Han avviste at bestemmelsene om at lusekoften må være norsk kom som en overraskelse på Lynghaug.

— Viggo Lynghaug ble i god tid orientert om innholdet i kontrakten. De øvrige torghandlerne som selger strikkeprodukter har rettet seg etter kravet. Å unnta Lynghaug fra reglene, vil være konkurransedrivende overfor de andre, sier Nygaard.

Lynghaugs prosessfullmektig, Per Erland, sa i retten at Viggo Lynghaug hadde en muntlig avtale om å drive handel på torget, slik torghandlere gjennom årtier har hatt. Det som nå skulle skje var at avtalen skulle bekreftes skriftlig.

— Da skal man ikke ensidig påføre disse en ny passus i leilekontrakten som tvinger dem til bare å selge norske produkter, sa Erland i retten.

Lise Wergeland Strømmen, daglig leder for Torget AS, fortalte i sin partsforklaring at Torget AS ikke fører noen egen kontroll med om genserne eller lusekoftene som selges der faktisk er norskproduserte. Kontrollen er basert på tillit.

Advokat Per Erland viste i retten til at flere av produsentene som leverte gensere og lusekofter fikk deler av sine produkter fra utlandet.

I RETTEN: Torghandler Viggo Lynghaug.
KNUT EGIL WANG