«Trusselen», eller advarselen, fremføres av Alfred Bjørlo, som kommer fra Bergen Venstre og for tiden er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

— Dersom Arnatunnelen bygges, vil det helt klart svekke Bergens muligheter til å få belønningsmidler som kan benyttes til kollektivtrafikken, sier Alfred Bjørlo til Bergens Tidende.

— Vi lar oss ikke true. Vi har et bredt flertall i Bergen som går inn for å bygge Arnatunnelen. For oss er tunnelen et miljøtiltak som forkorter turen inn i Bergen for tusener av bilister som ellers må kjøre en lang omvei. Så vi vil bygge tunnelen uansett, sier byrådsleder Monica Mæland.

25 millioner?

Belønningsmidlene, eller incentivmidlene som de også kalles, er en pott på et visst antall millioner kroner som departementet fordeler på de fem største byområdene i Norge etter søknad fra hver enkelt. Pengene er øremerket til fremme av kollektivtrafikken enten det dreier seg om investering eller drift.

For 2004 er potten på 75 millioner kroner. Bjørlo har tidligere sagt at Bergen ligger godt an til å få rundt 30 prosent av denne potten for 2004. Det vil si 22-25 millioner kroner.

Arnatunnelen trekker ned

Gjennom søknad må de aktuelle byene vise at de «fortjener» å få tildelt penger fra potten. På plussiden teller da alle tiltak som gjør det lettere og mer attraktivt å ta buss, herunder også tiltak som på en aller annen måte legger hindringer i veien for privatbilismen. Eksempelvis fjerning av parkeringsplasser.

Og hvor passer Arnatunnelen inn i dette bildet?

— Arnatunnelen vil lede enda større trafikkstrømmer inn i et fra før overbelastet byområde og kanskje føre til at færre mennesker reiser med lokaltoget mellom Arna og Bergen.

— Belønningsordningen er ikke bare en utdeling av milde gaver. Pengene skal brukes til å bedre kollektivtilbudet. Når vi tildeler midler, vil vi vurdere nøye hver enkelt søker og gjøre oss opp en mening om hvorvidt han trekker i samme retning. Og Arnatunnelen må da føres på minussiden, sier Bjørlo.

Pluss for takstfrys

Han gjør det likevel klart at Arnatunnelen ikke vil spille noen rolle for tildelingen i 2004, der søknadsfristen er 20. januar. Først når det foreligger en vedtatt reguleringsplan, vil Arnatunnelen bli tillagt vekt i vurderingen av Bergen som kollektivvennlig by.

— For 2004 vil det telle positivt at Bergen satser på takstfrys. Utvidelsen av Flyplassvegen til fire felt teller også på plussiden dersom man holder fast på at de to ytterfeltene skal forbeholdes kollektivtrafikk, sier Bjørlo.

I tillegg vil samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune ta med i søknaden om belønningsmidler at ekstrarutene til Sandsli og Kokstad opprettholdes. Det samme gjelder den ekstra satsingen med fem minutters avganger fra sentrale knutepunkter inn mot Bergens sentrum, som Gaia Trafikk lanserte i februar 2003.