TRON STRAND

Sjøfartsinspektør John Ramsøy har unnlatt å etterforske rederiets sikkerhetsrutiner og systemer. — Merkelig, sier Røsæg.

Flaggstaten Antigua og Barbuda har selvstendig etterforskningsansvar. De skjønte ikke bæret av den norske sjøforklaringen.

— Den ene rapporten etter den andre blir offentliggjort, men hver og en behandler bare en del av det som skjedde rundt «Rocknes»-forliset. Det er ikke foretatt en bred granskning. Nå må noen lage en helhetlig granskningsrapport, sier professor Erik Røsæg ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo til Bergens Tidende.

Uavhengig granskning

Han peker på at sjøfartsinspektøren i Bergen, John Ramsøy, har konsentrert seg om navigasjonen og hva som skjedde frem til grunnstøtingen. Mens Sjøfartsdirektoratet i sin rapport konsentrerte seg om skipets stabilitet og hvorfor det kantret så raskt etter grunnstøtingen.

I tillegg har sjøassuranseselskapene bebudet egne rapporter, det samme har rederiet Jebsens, Kystverket og flaggstaten Antigua og Barbuda.

Professor Røsæg understreker at Sjøfartsdirektoratets undersøkelser og rapport om skipets stabilitet også innebar at myndighetene gransket sine egne forskrifter og de internasjonale initiativ Norge har tatt for å rette søkelyset mot lasteskips stabilitet.

I arbeidet med en havarikommisjon for ulykker var jo noe av poenget at direktoratet ikke skulle granske seg selv.

— Og det har altså Sjøfartsdirektoratet gjort i «Rocknes»-saken?

— Ja, så absolutt. Andre burde ha gjennomført disse undersøkelsene, sier Røsæg.

Har ikke etterforsket

I sin rapport om ulykken skriver Sjøfartsinspektøren i Bergen, John Ramsøy:

«Jeg har ikke opplysninger om rederiet og skipets rutiner, prosedyrer og instrukser. Dette gjør at vesentlige forhold mangler for å fastslå om det var mangler ved rederiets og skipets sikkerhetsstyringssystem.»

Det er trolig ingen overdrivelse, for Ramsøy berører i sin rapport ikke disse forholdene på noen annen måte.

Internasjonale konvensjoner, som er bindende for medlemsland og aktører, stiller klare krav til etablerte systemer for sikkerhet. Det gjelder både rederiets landorganisasjon og på selve skipet. Instrumentet som brukes er den såkalte ISM-koden (International Safety Management). Alle skip og rederier må ha et sertifikat som viser at de har slike sikkerhetssystemer. Dette er innført for å forhindre at alt ansvar smuldrer bort, hvis et skip for eksempel forliser. Regelverket skal også gjøre det vanskeligere for aktører å skyve alt ansvar fra seg, eventuelt helt over på dem som var om bord i skipet.

Kan være ulykkesårsak

Sagt på en annen måte; hvis feilnavigering og feillasting var den direkte årsaken til at «Rocknes» kantret, kan det da skyldes manglende sikkerhetsrutiner i rederiet? Men dette er forhold sjøfartsinspektøren sier han ikke har undersøkt.

— Jeg synes dette fremstår som merkelig, sier professor Erik Røsæg.

— Er dette forhold som bør belyses?

— Ja. Uklare ansvarsforhold eller dårlige rutiner kan medvirke til en slik ulykke. Det er, uavhengig av eventuelle kritikkverdige forhold, interessant å få vite om rederiet har eller ikke har dokumenterte rutiner, sier Røsæg.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy er for tiden på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar.