— Vi vet ikke så langt hvor mye penger det er snakk om, men vi frykter for at det kan være snakk om et større beløp, sier kommunaldirektør for helse og sosial, Finn Strand.

Var støttekontakt

I årets siste måned har byrådet vedtatt å anmelde tre ansatte for underslag. Det foreligger ingen tilståelse, men Finn Strand mener indikasjonene på at det har skjedd noe galt er så tydelige at kommunen var nødt til å anmelde forholdene.

— Den mest omfattende saken ble avdekket da en ansatt sluttet og en annen overtok stillingen. Den nyansatte oppdaget at ikke alt var som det skulle være, sier Strand.

Den fornærmede er en utviklingshemmet som i en årrekke har hatt samme person som hjemmehjelp og støttekontakt.

— I denne saken må det nok foretas en svært grundig etterforskning før vi får avklart hvor store beløp det er snakk om.

Oppdaget av sjefen

Det andre tilfelle gjelder en utviklingshemmet i et bofellesskap. Her ble det mistenkelig forholdet oppdaget da en overordnet gikk gjennom bilag.

— Avdelingslederen i bofellesskapet så et bilag som var mistenkelig. Dette ble fanget opp på en måte som er godt i samsvar med de rutinene som gjelder for håndtering av beboermidler, sier Strand.

Heller ikke i dette tilfellet kjenner Strand det nøyaktige beløpet, men han understreker at det i dette tilfellet ikke er snakk om store midler.

I det tredje tilfellet var det en pårørende til en eldre bruker av hjemmetjenestene som reagerte på det vedkommende mente var uregelmessigheter.

— Her har vi gått kraftig inn i saken og avdekket forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, sier Strand.

Brøt regelverket

I den åpne omsorgen gjelder den absolutte regelen at ansatte ikke skal håndtere brukernes midler. Dersom vedkommende ikke klarer å skjøtte dette selv, kan pårørende eller hjelpeverge ha ansvaret for økonomien. Eller det kan opprettes interimskonto ved et sosialkontoret.

— Ansatte skal ikke håndtere penger. Dette er i strid med det vi står for når det gjelder håndtering av pasientmidler, sier Strand.

Kommunen har tidligere fått kritikk for at man ikke har hatt gode nok regler og rutiner for håndtering av pasientmidler ved syke- og aldershjem. Strand sier reglene og rutinene ved bofellesskapene er svært gode og svært strenge.

— I bofellesskapene har vi de mest omfattende retningslinjer og rutiner. Og i dette ene tilfelle er det rutinene som har fanget opp uregelmessigheter.

Stoler på hjemmehjelpen

I den hjemmebaserte omsorgen er det rapportert om svært få uregelmessigheter.

— Det er første gang på flere år at jeg har hørt snakk om mislighold fra ansatte i den hjemmebaserte omsorgen. Vi har en høy etisk standard og de ansatte nyter stor tillit.

— Vanligvis blir de ansatte suspenderte eller tatt ut fra enhver form for tjeneste der de kan ha med slike forhold å gjøre. Hva som har skjedd med den enkelte i disse tilfellene har jeg ikke oversikt over, sier kommunaldirektør Finn Strand.