Hove er en av landets fremste eksperter på kommunal rett. Han sier habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder folkevalgte politiske organ. Tidligere næringsminister Grete Knudsens innvendinger mot byggingen av fregattdokken kom i Arbeiderpartiets sentralstyret. Hun var samtidig rådgiver for Mjellem-kjøper Carl Fredrik Seim. Mjellem & Karlsen engasjerte seg sterkt mot bygging av fregattdokken.

Partienes ansvar

— Partiene er ikke en del av den offentlige forvaltningen. Men partiene har et ansvar for å sikre at deres tillitsvalgte er habile. Der er jeg enig med partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet som uttalte til BT at samme krav til habilitet bør gjelde i partiorganer som for folkevalgte. Forskjellen er at man ikke bryter forvaltningsloven i et partiorgan, men det kan man gjøre i et folkevalgt organ.

Hove mener partiene bør praktisere partiinterne habilitetsregler når det er snakk om å behandle saker som på en eller annen måte kan få innflytelse på vedtak i folkevalgte organer. Han mener dette er blitt et langt viktigere spørsmål enn det var tidligere. En rekke politikere forlater tunge politiske posisjoner og går direkte over i roller der de mot betaling skal ivareta interesser til bestemte grupper eller parter. Enkelte har fortsatt viktige verv når de inntar sine nye roller.

Burde holdt avstand

— Jeg synes derfor det er kritikkverdig av Grete Knudsen at hun ikke forsto at burde holdt seg på flere skritts avstand da saken kom opp i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hadde dette vært et fylkesting eller kommunestyre ville det ikke vært tvil om at hun var inhabil.

Årsaken til at det finnes bestemmelser om habilitet er at man ikke skal delta i behandlingen av en sak der det er nær risiko for at utenforliggende hensyn kan være motiverende for ens standpunkt.

— Det interessante er ikke om denne rollen faktisk påvirker resultatet, men risikoen for at den faktisk kan gjøre det. Slik sett spiller det mindre rolle at Knudsen begrunne sitt spørsmål i sentralstyret med at dette var noe hun mente uavhengig av oppdraget hun hadde. Dette handler i høyeste grad om tilliten til beslutningenes upartiskhet.

Varslet ikke

Mens Hove hører til de jurister som mener reglene om habilitet ikke gjelder i partiinterne organer, er andre jurister av en annen oppfatning. Professor Arvid Frihagen skriver om gruppemøter i partiene foran møter i folkevalgte organer: «Etter mitt skjønn bør en anses pliktig til å følge prinsippene i forvaltningslovens habilitetsregler ved slike gruppemøter dersom det kan være av reell betydning for saksutfallet.»

I granskingsrapporten av de mange korrupsjonsavsløringene i Oslo kommune på slutten av 80-tallet heter det: «Betydningen av å følge visse habilitetsprinsipper også i de politiske partiers organer blir særlig stor når vedkommende representant ikke begrenser seg til rent passivt å være til stede eller til å bidra med rene saksopplysninger. Men i alle tilfelle bør det kreves at representanten gjør partikollegiet oppmerksom på forholdet.» Grete Knudsen varslet ikke sentralstyret om sitt oppdrag for Seim.