Lægreid, som er professor i offentleg administrasjon ved Universitetet i Bergen, trekkjer spesielt fram talane Stoltenberg har halde sidan terroraksjonane fredag.

— Eg synest talane hans har vore veldig bra. Han har vist både styrke og medkjensle på ein gong. Mi vurdering er at han rett og slett har vist god statsmannskunst.

Roleg og samlande

Tom Christensen, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, seier det slik:

— Etter mitt syn har Stoltenberg takla krisa svært bra. Han har stått fram roleg, samlande, medfølande og empatisk. Dette er den mest ekstreme situasjonen ein norsk statsminister har stått oppe i sidan andre verdskrigen. Om han tidlegare er kritisert for manglande leiarskap, har han i denne situasjonen vist det stikk motsette.

Også Lægreid seier at det Stoltenberg har gjort står i klår kontrast til dei påstandane som frå tid til anna har kome om at statsministeren er litt konfliktsky og kan verke handlingslamma.

— I denne saka har han i alle fall vist heilt andre sider. Eg er heilt sikker på at han har kome styrka ut.

Kommunikasjon viktig

Lægreid, som saman med fleire kollegaer ved UiB nettopp har utgitt boka "Organisering, samfunnstryggleik og krisehandtering", peikar på at kommunikasjon er svært viktig under kriser.

— Det gjeld både måten ein står fram på og at ein formidlar fakta og forståing av kva som går føre seg på ein tydeleg måte. Stoltenberg var tidleg på banen fredag kveld. Både i intervju, pressekonferansar og talar har han takla desse oppgåvene svært godt. Han har også klart å skilja mellom ulike roller, og har vore tydeleg på kva som er politiet sitt og kva som er politikarane sitt område.

- God samordning

I den ferske boka, der Lægreid har hatt med seg Anne Lise Fimreite, Peter Lango og Lise H. Rykkja som medredaktørar, peikar dei på at dårleg avklart ansvarsfordeling har stukke kjeppar i hjula for effektiv kriseberedskap og krisehandtering i Norge ved tidlegare høve.

— I den boka analyserte vi mindre kriser, som til dømes Sløvåg-ulukka og Server-forliset ved Fedje. Der såg vi store problem med samordning på tvers av etatar og forvaltningsnivå.

— Men i denne saka, som er ei krise av ein type Noreg aldri har sett før, ser det ut til at samordninga og nettverkshandteringa har fungert overraskande bra. Eg må leggja til at det er mykje vi ikkje veit enno, og eg baserer meg på det som har kome fram i media. Kanskje er forklaringa på at det har gått så bra denne gongen at krisa er så stor at dei barrierane som elles ligg der vart overvunne, seier Lægreid.

- Gjorde alt rett

Også professor Tom Christensen meiner Stoltenberg har gjort alt rett etter læreboka, om ein skal seia det slik.

— Hadde det berre vore bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet, ville det vore krevjande nok. Men når massakren på Utøya kom i tillegg, auka presset på Stoltenberg dramatisk fordi det står han så nært og er så sentralt for hans politiske arv. Når nasjonens blikk så til dei grader er festa på den politiske leiarskapen og dei sentrale maktfigurane, er det viktig at du tidleg i forløpet nyttar augneblinken til å definere kva vi ser og korleis vi skal oppfatte situasjonen. Det er også viktig å halde fast ved bodskapen og unngå polemikk. Alt dette makta statsministeren.

Styrkjer Stoltenberg

- Vil det styrkja posisjonen hans?

— Det trur eg absolutt. På kort sikt vil dette bety mykje for han som leiar og eg trur også det betyr mykje for Arbeiderpartiets utvikling. Når du er statsminister og opptrer så samlande, vil du få mykje merksemd og dei andre politiske leiarane kjem naturleg nok i bakgrunnen. Eg trur også denne krisa kjem til å endra tonen i den norske politiske debatten, både på kort og lang sikt, seier Tom Christensen.