Guttorm Alvsaker viser til en artikkel i Bergens Tidende forrige lørdag, der det gikk frem at vestlendingene betaler hver eneste meter med vei vi får selv.

– Staten gir heller ikke momsfritak på veiprosjekter, slik at det vi eventuelt får av statstilskudd tilbakebetales gjennom avgifter.

Tunnelprosjekter haster

Alvsaker oppfordrer derfor bystyrepolitiker og åsabu Kjersti Toppe (SP) til å bruke kreftene sine til å få landet noen av de prosjektene som allerede er ferdig regulert og behandlet – og bare venter på penger fra den regjeringen hun selv i utvidet forstand er en del av.

– Kjersti Toppe må gjerne ta til orde for utvidelse av Bybanen, men jeg synes det er direkte frekt når hun samtidig lukker øynene for den manglende vilje vi ser fra regjeringshold til å bidra økonomisk.

Ifølge Alvsaker er det en skam at Eikåstunnelen ennå ikke er bygget.

– Behovet for å få realisert Eikåstunnelen og Nyborgstunnelen er mye mer prekært enn en bybane som uansett ligger svært langt frem i tid.

Ekspressbusser

– Vil det ikke være viktig å komme på banen tidlig, ikke minst siden vi vet at det allerede er etablert pressgrupper både i Bergen sør og vest?

– Vi er opptatt av at finansieringen av Bybanen må komme på en fornuftig måte, sier Alvsaker, som suynes at diskusjonen så langt har handlet lite om hvilke krav man bør stille til en fremtidig bybane.

– Med en snitthastighet på 25 km/t tror jeg uansett ikke at banen er optimal i forhold til det folk trenger, sier han.

– Vi trenger et transporttilbud med mye høyere snitthastighet. Ellers tror jeg banen vil tape i konkurranse med eksisterende busstilbud – og privatbiler. Det er helt klart at Åsane trenger en god kollektivløsning. Men jeg stiller meg uforstående til at man ikke har sett nøyere på forslaget fra Åsane bydelsstyre i vår om ekspressbusser fra Åsane terminal hvert 15 minutt.

Ble ikke invitert

Guttorm Alvsaker er skuffet over at bydelens politikere – med unntak for Kjersti Toppe – ikke ble invitert til et debattmøte om bybane til Åsane sist uke. Initiativtaker til møtet var disponent Andreas Grimelund ved Rolf Olsen AS.

– Både bydelsstyret og bystyrets kontor var ukjente med dette møtet, sier han.

– Ingen har ringt meg eller sendt e-post. Forutsetningen for å vurdere om vi skal komme på et møte er at vi blir invitert. Når Grimelund beklager det dårlige fremmøtet fra bydelen vår, må han ta dette på egen kappe, sier Alvsaker, som tror forklaringen på den manglende innkallingen kan være så enkel som at arrangørene ikke så forskjell på administrasjon og politikere. For Guttorm Alvsaker synes initiativet var bra, og ville gjerne stilt på møtet selv dersom han hadde visst om det.

– Ensporet

– Jeg er positiv til at næringslivet lager en pressgruppe, sier han.

– Men jeg skulle gjerne sett at den gikk på å bedre kollektivtilbudet. Bokstavelig talt så blir det litt ensporet å bare tenke bybane.

– Therese Chr. Hjortland (H) tror Bergens næringsråd kan være en viktig medspiller. Hva tenker du om det?

– Det er mange gode krefter der, og jeg tror de kunne gitt oss god drahjelp. Jeg har selv vært med både i Torgalmennningens vel og Sentrumsforeningen.

– Hadde det vært en idé å invitere Andreas Grimelund til bydelsstyret?

– Som oftest er det vi som får henvendelser fra folk som vil fortelle oss noe. Dersom han tar kontakt, så lover jeg å se på det.

– Kan bydelsstyret bidra til et eget møte i Åsane?

– Jeg er ikke udelt negativ til det. Kanskje Andreas Grimelund kan sende oss en invitasjon?

– Useriøst

– FrP har aldri løftet en finger for å bedre kollektivtilbudet i Bergen, sier Kjersti Toppe til Åsane Tidende.

– Det er useriøst og lite troverdig fra FrP når de hele tiden snakker om å bygge veier, men glemmer at vi også trenger et tjenlig kollektivtilbud, sier Toppe, som mener at den sittende regjeringen har gjort veldig mye for samferdsel sammenlignet med hva de FrP-støttede Bondevik-regjeringene fikk til.

– Utfordringene her vest er kjempestore, sier hun.

– Der er jeg helt på linje med Guttorm Alvsaker. Det haster med å få på plass både Eikåstunnelen og Nyborgstunnelen. Men jeg mener at vi må tenke begge deler – både bybane og tunneler, sier hun.

Eikåstunnelen

Når det gjelder Eikåstunnelen, mener hun likevel det blir feil å sparke mot den sittende regjeringen.

– Her var det fylkespolitikerne som sviktet Åsane og Bergen gjennom å omprioritere avsatte midler til fordel for en veistubb i Os kommune.

Forslaget, som ble fremmet av Arne Jakobsen (AP), ble vedtatt av Hordaland fylkesting i 2002. Bare SV og RV gikk mot dette forslaget, mens både FrP og Sp var med på å sikre flertallet. Bergen senterparti har senere prøvd å rette dette opp igjen.

– For fire år siden foreslo vi sammen med AP og SV at kommunen kunne forskottere Eikåstunnelen gjennom Bergen tomteselskap, slik de har gjort med veistrekninger i andre bydeler i Bergen. Dette forslaget fikk dessverre ikke støtte fra de andre partiene.

Statlig finansiering

Kampen om Nyborgstunnelen bør derimot tas opp med sentrale myndigheter.

– Dette jobber vi med hele tiden, så det er ikke noe jeg trenger å bli minnet på fra FrP.

– Lukker du øynene for regjeringens manglende vilje til å bidra økonomisk – slik Guttorm Alvsaker hevder at du gjør?

– Vår regjering har økt samferdselsbudsjettene mye mer enn det FrP klarte mens de var budsjettpartnere. Manglende statlig finansiering på ferdige prosjekter er derfor like mye Frp sitt ansvar, sier hun, og viser til en artikkel i Bergens Tidende forrige uke om samferdselsprosjekter med manglende statlig finansiering.

– Alle prosjektene på Bergens Tidende sin liste ble gjennomført av Bondevik-regjeringene – med støtte fra FrP.

HAR BUSSKORT: Guttorm Alvsaker er selv ivrig bruker av kollektivtilbudet, og er i utgangspunktet positiv til Bybanen. - Men Staten må ta hele regningen, sier han.
Magne Fonn Hafskor
RYGGRADEN: «Bybanen må være ryggraden i fremtidens kollektivsystem» står det i kollektivstrategien som ble vedtatt i Bystyret 22. januar 2007. Plansjen viser hvordan politikerne ser for seg stamlinjene i et fremtidig bybanesystem.
STATSTILSKUDD: - Det er feil av Staten å ta inn mer i moms på samferdselsprosjekter enn de gir i tilskudd, sier Kjersti Toppe (Sp). - Der er jeg helt enig med Guttorm Alvsaker (FrP). Bak: Plansjef Mette Svanes og prosjektdirektør Rune Haugsdal fra Bergen kommune. Bildet er tatt på det omtalte debattmøtet forrige uke, der Kjersti Toppe stilte som eneste politiker.
Magne Fonn Hafskor