Beskjeden fra bystyret er glassklar. I andre halvår må de spare fire prosent av driftsbudsjettet.I Fyllingsdalen bydel er barnehagesektoren pålagt å spare en million kroner. Det tilsvarer kostnadene for driften av en barnehage med to avdelin-ger i et halvt år. Styrerne i Fyllingsdalen bydel mener de må velge mellom to alternativer, redusere grunnbemanningen eller legge ned en barnehage i bydelen. — Vi vil overfor oppvekstsjefen foreslå det første, sier styrer i Gullstøbotn barnehage, Gerda Burgaard Bøe. I praksis betyr det at de må ta flere barn inn i hver barnehage. - Det er som å velge mellom pest og kolera, sier Vibeke Gjellereide Wirctting, styrer i Nebbestølen barnehage til Bergens Tidende.

Tar til motmæle

Nå synes hun og de andre styrene at sparestrikken i kommunen er strukket langt nok. De klarer ikke lenger å sitte stille og se på at sparekampanjen rammer kvaliteten til de aller minste brukerne av kommunens tjenester. Derfor tar de til motmæle.

— Byregjeringen har flere ganger sagt at barn og eldre skal skjermes mot kommunale nedskjæringer. Men nå er det nettopp dette som skjer, sier styrerne. De peker på at innsparingene kommer samtidig som kommunen har vedtatt å sende alle brukerne av barnehagene en serviceerklæring.

— Serviceerklæringen setter blant annet krav til at personalet skal legge til rette for barnas individuelle behov for omsorg, trygghet og lek inne og ute. Dessuten slår den fast at det skal være 18 barn på hver avdeling for barn over tre år og ni på hver småbarnsavdeling. Allerede nå har de kommunale barnehagene i bydelen flere barn på avdelingene enn erklæringen forutsetter.

— Vi kan ikke se at vi har mulighet til å overholde serviceerklæringen så lenger vi ikke får mer ressurser til rådighet, sier barnehagestyrerne i Fyllingsdalen. De legger ikke skjul på at de alvorlig bekymret for barna sikkerhet og sikkerhet.

— Det er ikke til å unngå at noen av oss blir syke. Slik situasjonen blir i høst vil det være umulig alltid å ha tre voksne på hver avdeling slik reglementet krever.

Barnehageforliket en vits

Styrerne synes at vårens barnehageforlik i Stortinget må betraktes som en vits.

— Vi synes politikerne lurer foreldrene når de lover full barnehagedekning og maksimalpriser samtidig som de ikke kla-rer å opprettholde dagens barnehagetilbud. Styrene peker på at politikerne og foreldre uten barnehageplass bare synes å være opptatt av kvantitet på barnehagetil-budet. - Vi mener det hjelper lite om alle får barnehageplass dersom kvaliteten på tilbudet blir forringet.

TIL MOTMÆLE: Barnehagestyrerne i Fyllingsdalen bydel kan ikke lenger sitte stille å se på at kommunenes sparekampanje rammer de svakeste i samfunnet. Nå tar de til motmæle mot bystyrets vedtak om å stramme inn fire prosent på årets driftsbudsjett. Fra venstre styrer i Gul-støbotn barnehage, Gerda Burgaard Bøe, Vibeke Gjellereide Wirctting, styrer i Nebbestølen barnehage og Eva Johannessen, styrer i Myrholtet barnehage.
FOTO: HELGE SKODVIN