— Det vil hjelpe oss å kartlegge situasjonen, sier Dagfinn Sundsbø.

Erfaringsmessig er det vanskelig å bli tilkjent billighetserstatning. 45 tidligere tuberkulosepasienter fra Kysthospitalet i Tromsø har to ganger fått avslag på sine søknader.

Etter opprullingen av de såkalte barnehjemssakene ble det i 2003 opprettet en egen erstatningsordning for barnehjemsbarn som hadde vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

  • Slik det høres ut nå er det mange paralleller mellom sanatoriebarnas og barnehjemsbarnas opplevelser, sier Laila Dåvøy (KrF).

Det var under hennes periode som barne- og familieminister at barnehjemssakene ble rullet opp. Det såkalte Befring-utvalget konkluderte med at barnehjemsbarna skulle tilkjennes kollektiv billighetserstatning.

Hun mener det viktigste nå blir å få kartlagt omfanget av overgrep ved tuberkuloseinstitusjonene. Erfaringer fra arbeidet med barnehjemssakene viser at når noen først begynner å fortelle, kommer flere etter. For mange kan det å huske tilbake utløse sterke psykiske reaksjoner.

— For mange handler dette om fortrengte, alvorlige traumer som de kanskje aldri før har snakket om.

Dåvøy mener det er for tidlig å si om sanatoriebarna bør få samme type erstatning som barnehjemsbarna har fått. Først må saken belyses i sin fulle bredde, mener hun.

— Spørsmål om erstatning er bare ett aspekt. Like viktig er det å vise respekt og forståelse for mennesker som har vært utsatt for umenneskelige krenkelser, og behandle dem med verdighet. Det viktigste for mange av barnehjemsbarna var å bli trodd, sier Dåvøy.