Det synes leder for byutviklingskomiteen Dag Skansen (H), og mener byrådet ikke skulle vært tvunget til å ta retretten.

Torsdag ble det kjent at byrådet trekker ut alle de kontroversielle byggeområdene fra kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er planen som Fylkesmannen har fremmet en rekke innsigelser mot. Blant annet mente Fylkesmannen at bystyret la inn en rekke områder for utbygging, uten at de formelle prosessene var gjennomført (se faktaboks på siden).

Skulle ikke gitt seg

Dag Skansen var blant arkitektene til planen som bystyret vedtok. Høyres bystyregruppe har fått advokatfirmaet Harris til å gjennomgå vedtakene som er fattet. Konklusjonen i den 50-sider lange rapporten som ble klar i går er klinkende klar:

«Det er vår oppfatning at Bystyret i all hovedsak har holdt seg innenfor både lovens og planprogrammets rammer ved de endringene som er foretatt. I stor grad gjelder også innsigelsene fra fylkesmannen forhold han ikke har kompetanse til å inngi innsigelse mot etter plbl. §5-4.»

— Denne konklusjonen er jeg veldig glad for. Det er som vi har hevdet hele tiden, sier Skansen.

Han sier bystyret har en sterk rett til å fortolke og gjennomføre vedtak. Det mener han rapporten gir ham rett i.

— Når man blir kalt hobbyplanlegger og blir beskyldt for å drive byplanlegging på et veldig rotete nivå av fylkesmannen, så er det tilbakevist nå, sier Skansen.

Les hele rapporten fra advokatfirmaet Harris her

Holdt innenfor loven

Skansen mener de har holdt seg innenfor alle lovens sider.

— Det er likevel forskjellige muligheter for fortolkning. Derfor sier denne spesielle loven at bystyret har fortolkningsretten på sin side. Når man tar inn et begrenset areal i planen, slik vi gjorde, så er det etter lovverket, sier Skansen.

Også daværende leder for byutviklingskomiteen, Ruth Grung (Ap), var sentral i utviklingen av denne planen. Hun er fornøyd med svaret fra advokatfirmaet.

— Det vi fattet i bystyret var innenfor det handlingsrommet vi som bypolitikere har. Vi gjorde tiltak som ivaretok småjusteringer av arealet, økt fortetning, samt mindre byråkrati. Blant annet husker jeg vi at vi vedtok at man kan ruste opp et enkelt naust i en rekke, fremfor å måtte planlegge for hele rekken, sier Grung.

På et område går advokatene mot bystyret. I rapporten står det:

«Når det gjelder noen få av arealdisponeringene mener vi imidlertid man er på grensen til/over grensen for hva som kan sies å ligge innenfor planprogrammet for denne rulleringen av kommuneplanen. Vårt råd er at Bystyret imøtekommer fylkesmannens innsigelse på disse punktene.»

— Dette var bystyret forberedt på. Noen saker måtte vi ende opp med å ta ut, fordi det var tvil om dem. Men denne rapporten sier ikke at vi har direkte feil, sier han. Vi står bare svakere på fire av de 33 sakene, sier Skansen.

Demokratiet

Han legger ikke skjul på sin misnøye med at byrådet torsdag måtte gi seg mot Fylkesmannen.

— Det er trist for bystyresiden, og et negativt slag for demokratiet.

Skansen har hatt flere samtaler med byrådet i denne saken.

— Vi har fått sagt hva vi har ment. Men selv om denne rapporten slår fast at vi har rett, så er ikke det sikkert at det er den beste og mest effektive veien videre, , når situasjonen er som den er med regimet i Statens Hus. Områder som vi eventuelt hadde tapt i saksgangen her, kunne blitt låst for fremtiden. Byrådet har foretatt en risikovurdering, og valgt en løsning som sikrer rask fremdrift og dempet konfliktnivå.

Skansen påpeker at byrådet har presisert at de er enige med bystyret, men at de føler seg maktesløse i kampen mot Fylkesmannen.

— Vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at vi ikke har noen klageinstans i forvaltningssaker mot Fylkesmannen. Det er ingen rettsinstans vi kan klage ham inn til. Dette er en klar mangel i demokratiet i Norge, sier Skansen.

Høyre-advokat

Ståle Eeg Nielsen er advokaten som har skrevet rapporten. Han er advokaten i firmaet med lengst ansiennitet og arbeider spesielt med plan- og bygningsrett. Han har også sittet to perioder i bystyret, for nettopp Høyre.

— Jeg har ikke forholdt meg til ham som Høyre-mann, men jeg vet at Harris har høy kompetanse på plan- og bygningsloven. Det var det vi søkte da vi skulle få utført denne rapporten. Dessuten er det jo veldig mange Høyrefolk etter hvert, så vi kan vel vanskelig unngå alle disse. Når det er sagt så legger vi selvsagt til grunn at et av Bergens største advokatfirma på dette fagfeltet utøver sin profesjon med høy grad av integritet og faglig tyngde.

Fylkesmann Lars Sponheim ønsker ikke kommentere dette utspillet.

— Jeg avventer bystyrets behandlings av denne saken. Vårt syn kommer ut når den foreligger.

Hva tenker du om at byrådet måtte gi seg mot Fylkesmannen? Diskuter under!

TAR FEIL: Lars Sponheim og Fylkesmannen har tatt feil i krangelen med bystyret, mener advokatfirmaet Harris.