Som BT fortalte tirsdag, har Statens vegvesen oppdaget at trafikktellingen som tilsa at E16 mellom Vågsbotn og Arna måtte få doble tunnelløp, ikke var korrekt.

I stedet for 17.000 biler i døgnet, viser det seg nå at det bare kjører 13.500 biler i døgnet på strekningen. Konsekvensen er at Statens vegvesen har skrinlagt alle planer om å ruste opp veien, et prosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) og har fått tildelt 430 millioner kroner på statsbudsjettet.

— Trafikksikkerhet viktigst

Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, reagerer på veivesenet sin konklusjon.

— Argumentene for å løfte dette prosjektet frem har vært presentert av veisjef Helge Eidsnes og begrunnet godt. Ikke bare med trafikktall, men også fordi dette har vært en ulykkesstrekning og en vei som ofte er utsatt for store kødannelser. Det ble sagt at trafikksikkerhet var førsteprioritet, dernest at det var en økende trafikk og at man forventet vekst på denne strekningen. For en gang skyld oppfattet vi Statens Vegvesen å være i forkant av utviklingen, sier han.

Skansen stiller spørsmål ved hvordan trafikktettheten blir målt. Han mener at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk ikke gir hele bildet.

— Problemstillingen er at denne strekningen har stor trafikktetthet på enkelte tider, som ettermiddager og ved utfartstidspunkter knyttet til helger og høytider, sier han.

- Uhørt

Skansen mener det er uhørt å legge prosjektet dødt, slik at veien ikke blir dimensjonert for en fremtidig tetthet.

— At fagfolk kan fremstå som så lite visjonære og målrettet og legge dødt et prosjekt som ut fra alt det vi både som politikere og fagfolk jobber for er mildt sagt skremmende, sier han.Skansen vil ta saken opp i neste bystyremøte, og da be byrådet om å innhente en redegjørelse fra Statens vegvesen.

Også fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er skuffet over beslutningen.

— Vi er skuffet over at Statens Vegvesen ikke gjennomfører den planlagte og sårt tiltrengte standardhevingen mellom Arna og Vågsbotn. Vi forventer at kapasitets- og standardutfordringene på denne strekningen løses på andre måter i NTP. E 16 er svært viktig for Hordaland og har i dag store utfordringar knyttet til at veien ofte er stengt. Vi trenger en åpen og trygg E16 så snart som råd, sier fylkesordføreren.

- Innfallsmetode

Bystyrepolitiker Geir Steinar Dale (Ap) reagerer også på snuoperasjonen.

— Det kan virke som om Vegvesenet driver planlegging etter innfallsmetoden. Dette kan de ikke være bekjent av, sier han.Dale viser til at det opprinnelig var meningen at det skulle komme midtdelere på strekningen. Deretter ble det bestemt å oppgradere tunnelene. Nå skjer det ingenting.

— Dette er en ulykkesbelastet strekning, og tunnelene er ofte stengt. Omkjøringsveiene er helt håpløse å benytte. Det er flere trafikkfarlige på- og avkjøringer og mye tungtransport. Det kan være fornuftig å se strekningen i sammenheng med Ringvei Øst. Men å skrinlegge hele prosjektet er negativt, sier han.

OPPGITT: Dag Skansen er Høyres gruppeleder i bystyret.
Bård Kristian Bøe