• Veibudsjettet til Stoltenberg-regjeringen ligger hele 800 millioner kroner bak løftet som er gitt for Nasjonal Transportplan. Det er skammelig, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Fremskrittspartiet.

— Et gedigent magaplask, er karakteristikken fra Høyres Øyvind Halleraker. De to stortingsrepresentantene er Hordalands talsmenn i samferdselskomiteen, eller transport- og kommunikasjonskomiteen, som den heter fra nå av.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2006 foreslår den nye regjeringen å bevilge 460 millioner kroner mer til vei- og jernbaneformål enn det som lå inne i budsjettforslaget fra Bondevik-regjeringen.

Dette fordeler seg med 282 millioner kroner til vei, og 178 millioner kroner til jernbane. 27 veimillioner lander i Hordaland. 20 millioner til Rullestadjuvet på E 134 og 7 millioner til rassikring på Rv. 550 mellom Utne og Jondal. Fataberget på Rv. 55 i Sogn og Fjordane får 15 millioner.

Mot disse tallene står 10 milliarder mer til vei og 10 milliarder mer til jernbane som Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble enige om i 2004 for Nasjonal Transportplan 2006-2015. «Mer» er da ment i forhold til Bondevik-regjeringens opplegg for Nasjonal Transportplan.

For å oppfylle dette løftet, må da Stoltenberg-regjeringen finne én veimilliard og én jernbanemilliard ekstra hvert år i perioden i forhold til Bondevik-regjeringens opplegg for de 10 årene i planperioden.

Forståelse for startvansker

Da skjønner man at samferdselsminister Liv Signe Navarsete er kommet skjevt ut med 282 veimillioner og 178 millioner til jernbane. Og kanskje får hun anledning til å tenke over forgjenger Kjell Opseths påminnelse om at det man ikke får med seg i det første budsjettet, det lar seg aldri hente inn igjen.

Samferdselspolitiker Arne Jakobsen fra Arbeiderpartiets bystyregruppe i Bergen er heller ikke fornøyd med uttellingen. Og bare 27 millioner kroner kommer veianlegg i Hordaland til gode. Men han har forståelse for startvanskene til den nye regjeringen.

— Det er klart at det er grenser for hvor mye man rekker å flikke på det budsjettet som man overtok. Men økningen til vei og jernbane viser i hvert fall at det finnes vilje til å satse, og retningen er riktig, sier Arne Jakobsen til BT.

Har penger nok

Men Arne Sortevik, som sitter i samferdselskomiteen, eller transport- og kommunikasjonskomiteen, som den heter fra nå av, har liten forståelse for problemene med å overta et ferdig utformet budsjettforslag.

— Den beskjedne økningen kan i hvert fall ikke skyldes mangel på penger. Staten vil i inneværende år få et overskudd på ca. 300 milliarder kroner, sier Sortevik.

— På denne bakgrunn er det ikke bare skuffende, men direkte skammelig at Stoltenberg-regjeringen ikke løfter investeringene i norske veier slik at det virkelig monner, men i stedet avspiser veisektoren med smuler i dette viktige første året i en ny veiplanperiode frem mot 2015, sier Arne Sortevik.