Det sier Arne Johannessen, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

— Terskelen til den enkelte politimann for å anmelde vold er altfor høy. Mange føler at det ikke er bra å anmelde slikt, og at dette er noe vi må tåle når vi har valgt dette yrket, sier han.

— En slik holdning er med på å undergrave respekten for politiet.

Antall anmeldelser av vold mot politi har ligget stabilt på 600-700 de siste seks-syv årene. Derimot har antall anmeldelser for å motarbeide eller påvirke etterforskning gjennom blant annet trusler økt betydelig.

- Altfor milde straffer

I dag overleverer Johannessen og fagforeningskolleger i Norden forslag til tiltak til de nordiske rikspolitisjefene. De er samlet til møte i Bergen i dag.

At vold og trusler i mange tilfeller ikke anmeldes, er ikke det eneste problemet, ifølge Johannessen

— Når noen blir dømt, er straffeutmålingen aldri i nærheten av maksimalstraffen loven angir. Tvert imot, sier han.

Ifølge «Strafferett - håndbok» ender svært mange saker i betinget fengsel eller fengselsstraffer på noen få uker.

Johannessen viser også til eksempler der voldsmenn slipper unna med korte straffer han er overbevist ville endt i tiltale for drapsforsøk dersom en vanlig borger hadde vært offeret.

Selv om antall anmeldte volds- og trusselsaker ikke har økt de siste fem-seks årene, mener Johannessen at problemet likevel er økende.

- Tar bilder av barn

— Mørketallene er store siden mange ikke anmelder. I tillegg er alvorlighetsgraden av volden og truslene mye, mye verre enn de var for noen år siden. Dette gjelder hele Norden, sier han.

— Vi ser også mye mer psykisk terror. Kriminelle som skygger politifolks ektefeller, tar bilder av barna i barnehagen. Dette er enda mer belastende, sier han.

Rikspolitisjefene fra de nordiske landene får trolig servert blant annet disse forslagene til tiltak i dag:

  • Anmeldelse av vold skal ikke bare være den enkelte tjenestemanns ansvar. Ledere må med i vurderingen.
  • Aktor må påstå strengere straffer for vold mot politifolk enn de gjør i dag.
  • Riksadvokaten må bli tydeligere i at vold mot politifolk bør straffes strengere.
  • Kartlegge mørketallene ved å opprette interne rapporteringssystemer.