Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet over statsbudsjettet. 22 av disse kommer Hordaland til gode.

Disse pengene skal gå til opprettelse av 400 nye barnevernsstillinger og enkelte andre tiltak som styrker barnevernet lokalt. 20 av disse opprettes i Bergen.

— Vi har en kritisk situasjon i barnevernet. Nå må vi videre. Vi vil øremerke midler til 400 stillinger , kommunene må søke til fylkesmannen for å få midlene, sier barneminister Audun Lysbakken.

Det foreslås også en økning på 20 millioner til statlige barnevernstiltak.

Bevilgningene på rusfeltet økes med 100 millioner kroner i budsjettet for 2011. Innenfor økningen foreslås 70 millioner til kommunale tjenester og 20 millioner til tverrfaglig spesialisert behandling.

Det settes også inn tiltak for at flere skal komme i arbeid. Kommunene vil få dekket merutgifter på rundt 65 millioner i et program for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Bostøtten til personer med lave inntekter og høye boutgifter økes med 238 millioner i budsjettet for 2011.