— Ut ifra faglige vurderinger synes jeg det er ganske sårt når vi ser hvem som blir sendt hjem fra korttidsopphold. Det kan være folk med betydelige handikap og relativt liten evne til å klare seg selv, sier overlege Kjell Krüger ved Løvåsen sykehjem.

Han opplever at kvaliteten på sykehjemmene er god, men mener det er et betydelig behov for flere plasser i Bergen.

— Vi ser at de som får plass blir sykere og sykere. Mange av de eldste bor også alene. Det ville vært gunstig om flere hadde fått tilbud om plass på institusjon sammen med andre der en er sikret tilsyn.

-Tung byrde

Han forteller at det som regel er demente som får sykehjemsplass.

— Jeg tror mange multisyke hadde profittert på å være på institusjon. Det går på trygghet, medisinsk oppfølging og det sosiale. Det er også en tung byrde for de pårørende når de eldre ikke får sykehjemsplass, sier han.

Tallet på sykehjemsplasser i Bergen i fjor var 2115. Det er det samme antallet som for åtte år siden, viser kommunens årsmeldinger.

— En hovedårsak er ensengsreformen som gjorde at to plasser ble til én. Antallet plasser har ikke økt, men vi har gjort mye. Vi har brukt nesten to milliarder kroner på opprustning. Vi har 609 nybygde og 315 ombygde og renoverte sykehjemsplasser, inkludert de som kommer i Fyllingsdalen, sier Onarheim.

- Bergen stiller sterkt

I april neste år åpner et nytt sykehjem i Fyllingsdalen med 129 plasser. 90 av plassene er erstatning for plasser som avvikles andre steder. Nettoøkningen er dermed 39 plasser. I tillegg er det vedtatt å bygge et sykehjem med 110 nye plasser. Det opprinnelige målet var å ha det ferdig i 2009. Nå er målet 2015. Tomtemidlene er satt av, men lokaliseringen er ennå ikke bestemt.

— Vi må se hvor behovet er størst. Behovet i Åsane tilsier kanskje at det bør bygges der, sier Onarheim.

- Er 149 nye sykehjemsplasser nok?

— Vi har en høy dekning av institusjonsplasser. Sammen med et omfattende forebyggende tilbud, samt korttidsplasser og hjemmetjenester, gjør dette at Bergen stiller sterkt når det kommer til eldreomsorg. Eldrerådet har regnet ut at det trengs 200 flere sykehjemsplasser. Vi stiller spørsmål ved det, så lenge der er et tilbud som gjør at de eldre kan bo hjemme eller i omsorgsbolig med tilpasset hjelp.

Kommunens politikk er å gi omsorgstilbud på lavest mulig nivå.

— De som vil bo hjemme, skal helst det dersom det er realistisk. Derfor har vi prioritert omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, sier byråden.

50 nye heldøgnsbemannede omsorgsboliger har byggestart på nyåret.

Vil ha flere plasser

Frank W. Hansen, Pensjonistpartiets førstekandidat i Bergen, mener eldreomsorgen prioriteres for dårlig.

— I kroner og øre er det riktig at det aldri har vært bevilget så mye penger til eldreomsorgen, slik byrådspartiene sier, men de sammenligner beløp med forskjellige kroneverdier.

Han mener det i realiteten er bevilget 30 millioner kroner mindre til eldreomsorg.

— Etter mitt skjønn har det gått nedover med eldreomsorgen i Bergen. Tar du forbruket i posten for eldreomsorg og særlig omsorgstrengende i 2009 – og legger til lønns- og prisstigning i 2010 – mangler det 30 millioner kroner, sier han, og henviser til kommunens årsmeldinger.

Hansen mener behovet for sykehjemsplasser er langt større enn utbyggingsplanene vil dekke.

— Vi mener det bør planlegges et hundresengers sykehjem i år, i tillegg til det kommende sykehjemmet de skyver på, sier han.

Venter eldrebølge

Frem til 2030 beregner Statistisk sentralbyrå at antall eldre fra 80 år og oppover vil øke med 5800 personer i Bergen. Det er en økning på over femti prosent. Da er det lagt til grunn middels vekst i befolkningen.

Stein Husebø, overlege ved Verdighetssenteret tilknyttet Røde Kors sykehjem, mener det haster å planlegge flere sykehjemsplasser.

— En må være helt blind for ikke å se at frem til 2020 må vi ha en betydelig økning av sykehjemsplasser. Det er bekymringsfullt at kommunen ikke har begynt å tenke på det. Jeg tror det vil være behov for en økning av sykehjemsplasser på 20 prosent frem til 2020. Det er da eldrebølgen kommer, sier han.

Husebø ønsker også en kraftigere utbygging av hjemmetjenesten.

— Det er der det store løftet bør komme. Dersom vi får til eldreomsorg i hjemmet, gir det familien en kvalitet som er uoppnåelig på sykehus eller sykehjem, sier han.

ROM FOR FLERE: Overlege Kjell Krüger ved Løvåsen undervisningssykehjem mener det er stort behov for flere sykehjemsplasser i Bergen. - I løpet av de neste 30–40 årene bør antallet plasser kanskje dobles, sier han.
ALEXANDER WORREN