— Dette er et økende problem som vi må gripe fatt i, sier overingeniør Karl Strømme i Sund kommune. Kommunen arbeider bevisst med å få utbyggere til å reise naust som ser ut som nettopp - naust.

— Det er ikke ukjent at naustrekker bærer mer preg av å være rorbuer, sier Strømme, som ikke tror kommunen har like mange slike tilfeller som i Fjell.

— Tilfellene du skisserer er vi velkjent med, men vi har ingen oversikt over antall. Hos oss er det først og fremst snakk om gamle og eksisterende naust som sakte, men sikkert blir innredet til fritidsboliger, sier Geir Heldal, leder i avdeling for byggesaker i Os kommune.

Kommunen er svært liberal med dispensasjoner i slike byggesaker, sier Heldal. Nærmere ett hundre prosent blir innvilget. Men kun to av mellom seksti og sytti dispensasjoner er blitt innvilget når saken har nådd fylkesplan, forteller Heldal.