• Vi så villreinflokker i kort avstand fra og på begge sider av Rv 7 på Hardangervidda i går.

Oppsynsmann Sverre Tveiten i Statens Naturoppsyn (SNO) forteller dette til Bergens Tidende. I går var Tveiten sammen med oppsynsmann Magne Hallanger fra Hardangervidda Fjelloppsyn på observasjonstur i området Bjoreiddalen-Dyranut for å se etter villrein.

Bakgrunnen er et kompromiss som ble gjort i Stortinget om vinterbrøytingen av Rv 7 over Hardangervidda.

Usikkerhet om nytten

Samferdselsdepartementet ønsket å holde vinteråpen vei. Departementet mente at den samfunnsøkonomiske nytten av brøyting er usikker og trolig relativt begrenset. Likevel mente departementet at vinterstengning kan få negative konsekvenser for næringsliv og turisme.

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) vil ha vinterstengt vei av hensyn til villreinen. DN mener brøyting bryter med den mest sentrale oppfølgingen av Norges internasjonale ansvar for å ivareta villreinen som art og artens leveområde etter konvensjonen om biologisk mangfold.

Skal ta hensyn til reinen

Stortingets samferdselskomité sa i forbindelse med budsjettbehandlingen like før jul ja til vinterbrøyting, med det forbehold at veien skal stenges hvis villreinen kommer nær nok riksveien til at den blir forstyrret.

Direktør Kai Erik Tørdal i SNO forteller til BT at det ikke er klare planer for hvordan man skal forholde seg dersom villreinen kommer for nær Rv 7.

— Vil dere kreve veien stengt hvis dyrene går nær riksveien?

— Nei, ikke umiddelbart. Førstkommende mandag skal vi ha et møte mellom DN, SNO og forskerne i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Her skal vi trekke opp retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til vedtaket i Stortinget. Før slike retningslinjer er trukket opp, vil veien ikke bli stengt selv om dyrene står nær riksveien over Hardangervidda, sier Tørdal.

Dyr på begge sider

Dette synet deles av seniorkonsulent Johan Danielsen i DN. Til BT sier han at det har vært for kort tid fra stortingsvedtaket ble gjort til at man har fått utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal forholde seg i denne saken.

Oppsynsmann Sverre Tveiten forteller til BT at han og Magne Hallanger fant en flokk på rundt 100 dyr på nordsiden av Rv 7 på selve Dyranutane - like nord for fjellstuen og turisthytten på Dyranut. De radiopeilet dyr med radiosender rundt halsen på Store Allgarden sør for riksveien. I Bjoreidalen ble det observert en flokk på rundt 300 dyr cirka 1 km fra Rv 7 – også det sør for veien.

100 VILLREIN: Oppsynsmann Sverre Tveiten forteller til BT at han og Magne Hallanger fant en flokk på rundt 100 dyr på nordsiden av Rv 7 på selve Dyranutane
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE