— Han har inngått en skriftlig avtale om at tre månedslønner skulle settes på en egen konto som han kunne ta ut dersom engasjementet hans opphørte. Og det beløpet hevet han, sier advokat Alf Tore Nilsen, som representerer Levende Ord Kristiansand.

Pengene skal ha blitt ansett som en gave fra menigheten på bakgrunn av at pastoren tidligere hadde tatt ut lite i lønn.

- Sa opp frivillig

Advokat Alf Tore Nilsen ble overrasket da han i går ble kjent med at den tidligere pastoren i Kristiansand Bibelsenter hadde politianmeldt Enevald Flåten for å ha stjålet menigheten.

— En menighet er juridisk sett en forening, og den eies ikke av noen. Dermed kan ingen ha stjålet hans menighet. Han hadde et ansettelsesforhold i menigheten, og jeg mener at avslutningen av hans arbeidsforhold ble foretatt i full forståelse med ham. Han har aldri fremmet noe krav direkte overfor menigheten, sier advokaten.

Ifølge Kristiansand Bibelsenters vedtekter var pastoren innsatt «på ubegrenset tid». Han beskylder Enevald Flåten for å ha fratatt ham levebrødet ved å stifte Levende Ord Kristiansand med utgangspunkt i medlemsmassen i menigheten han var pastor for. Med unntak av tre medlemmer meldte samtlige av medlemmene i Kristiansand Bibelsenter seg inn i Flåtens menighet.

— Det er riktig at han opprinnelig var pastor på ubegrenset tid. Men han sluttet jo i den stillingen. Han overlot skriftlig pastorvervet til Torstein Møller, og ingenting tyder på at han ikke selv ønsket å avslutte arbeidsforholdet, sier advokat Alf Tore Nilsen.

Den tidligere pastoren har et annet syn på saken. Han hevder at han ble erklært uønsket av menigheten etter det han kaller «Flåtens intervensjon».

Erklæringen om fratredelse skal ha blitt undertegnet i oktober 2003, da den nye menigheten ble stiftet.

Først i mars 2005 fikk Fylkesmannen i Vest-Agder beskjed om at Kristiansand Bibelsenter var blitt oppløst.

Overtok gjeld

Levende Ord Kristiansand skal ikke ha hatt noen økonomisk gevinst ved å overta menigheten. Ifølge advokat Alf Tore Nilsen overtok derimot to av lederne i Levende Ord Kristiansand en gjeld på «noen få titusener» etter Kristiansand Bibelsenter.

Politiet mottok den litt spesielle anmeldelsen fjor sommer, men henla den på grunnlag av manglende saksbehandlingskapasitet. Dermed klagde den tidligere pastoren til statsadvokaten, som for få dager siden ba politiet forberede en klagesak. Statsadvokaten har ikke gitt pastoren medhold i sin klage, slik det fremkom i Bergens Tidende mandag.

— Vi kommer først til å behandle klagesaken etter at vi har mottatt politiets innstilling, sier statsadvokat Stina Sveier Nielsen.

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Dennis Danielsen, sier innstillingen vil være klar i løpet av uken.

— Da saken ble henlagt mente vi at dette var et forhold som ikke egentlig var en politisak, men en sivilrettslig sak, og at det derfor ikke var grunnlag for politiet å etterforske den. Nå vil vi se på om klagen inneholder opplysninger som ikke tidligere var kjent for oss, sier påtalelederen.

Styreleder i Levende Ord Kristiansand, Torstein Møller, som opprinnelig overtok vervet etter den tidligere pastoren, ønsker ikke å kommentere saken.

Det lyktes ikke Bergens Tidende å komme i kontakt med den tidligere pastoren i går.