– Det er på tide at SV hever blikket i likelønnsdebatten, sier Knut Aarbakke som er gjest på SV-landsmøtet. Han bebreider SV for å overse urimelige skjevheter som særlig rammer grupper med høyere utdanning.

– Mens kvinner generelt tjener 85 prosent av det menn gjør, så tjener utdanningsgruppene i offentlige sektor bare 73 prosent av sine kolleger i privat sektor, sier Aarbakke.

Dobbelt så høy lønn?

Han nevner at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har vært nokså stabil i flere tiår. Trass i en rekke lavtlønnstiltak i lønnsoppgjørene er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ikke blitt redusert.

– Hvilke yrkesgrupper er spesielt hardt rammet av skjevhetene?

– Det er nok å nevne siviløkonomer og sivilingeniører. Det er mange eksempler på at det private betaler dobbelt så høy lønn for disse grupper som tilfellet er i det offentlige. Den eneste løsningen er å heve lønnen betraktelig for en del grup-per som arbeider i det offentlige, sier Aarbakke som fyrer av følgende bredside:

– Det er på tide å tenke nytt. Staten som arbeidsgiver har vært og er likelønnens verste fiende, sier han.

SV har nøkkelpersoner

Han mener at SV i dag gjør samme feil som alle andre har gjort de siste tyve år, nemlig å sette likhetstegn mellom like-lønn og lavtlønn. Man har ensidig vært opptatt av å arbeide for lik lønn mellom mann og kvinne.

– Det er først og fremst kvinner med utdanning som jobber i offentlig sektor. Vi kommer aldri til å oppnå likelønn uten at vi reduserer lønnsforskjellene mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor. Her kan ikke SV fra-skrive seg sitt ansvar. Finansminister Kristin Halvorsen og administrasjonsminister Heidi Grande Røys sitter begge i nøkkelposisjoner på vegne av SV, sier Aarbakke videre.

Iván Kverme