• At reglene følges, presis som de står, er også til forsikringskundenes fordel. I forsikringsavtaler, og særlig i masse-kontrakter som en gruppelivsforsikring, er det viktig med klarhet og forutsigbarhet.

Rimelighetsbetraktninger har liten eller ingen plass i dette systemet. Som en konsekvens av dette, kan det oppstå saker som kan oppfattes urtimelige. Men det er prisen vi betaler for å ha klare, praktiser-bare regler, sa Vesta-advokat Knut Søraas.

– For at Gjerde skulle ha hatt rett til forsikringsutbetaling, måtte to vilkår være til stede. De måtte ha levd sammen i ekteskapslignende forhold, og vært registert på samme bopel i Folkeregisteret i de siste to årene. Gjerde oppfylte ikke det siste vilkåret. Dermed gikk utbetalingen til de som skulle ha den subsidiært, nemlig avdødes livsarvinger. Det er ikke noe klanderverdig i Vestas opptreden i denne saken. Vi har opptrådt 100 prosent formelt korrekt, sa Søraas.