Dette kommer frem i forbindelse med utredningene som nå foregår i Forsvaret om en eventuell omdanning av maritimt tungt vedlikehold (Marinens verksteder) til aksjeselskap.

Her går det blant annet frem at generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, mener at et velfungerende tungt vedlikehold av Marinens fartøyer er en svært viktig forutsetning for produksjon av maritim stridsevne.

Finseth er opptatt av at både beredskapsmessige og sikkerhetsmessige forhold må tillegges betydelig vekt når privatiseringsmodellen skal vurderes. Han mener at betydningen av kompetansekjeden som går fra fartøyene til landstasjonene og til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) må gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

Feil fokus?

Generalinspektør Finseth mener at hensikten med enhver omstilling må være at resultatet skal bli bedre enn i dag. Han er av den oppfatning at de verkstedene som driver tungt vedlikehold i Marinen, understøtter Sjøforsvaret på en meget profesjonell og kosteffektiv måte.

Basert på dette og sett i lys av de øvrige utfordringene FLO står overfor, spør Finseth seg om det er rett fokus av FLO å omstille dette vedlikeholdet til aksjeselskap. Han konkluderer med at for å sikre at Sjøforsvaret også i fremtiden er i stand til å løse pålagte oppdrag, er det mest hensiktsmessig å beholde FLO og verkstedene som en samlet organisasjon innenfor FLO.

Frykter økt terrorfare

Terrorangrepene i London aktualiserer spørsmålene om sikkerheten og terrorfaren ved Haakonsvern.

Finseth forutsetter at Haakonsvern Orlogsstasjon åpnes for sivil næringsvirksomhet dersom verkstedet privatiseres. Han er meget betenkt over en slik utvikling, fordi sikkerheten ved Marinens hovedbase kan bli betydelig svekket. Basen som terrormål blir mer aktuelt. Ved å åpne hele eller deler av Haakonsvern for sivil virksomhet, vil Forsvaret utvikle seg i motsatt retning av hva for eksempel sivile havnemyndigheter gjør, som skjerper sikkerheten rundt sivile havner på grunn av økt terrortrussel.

Dette kan videre bety at allierte fartøyer ikke lenger vil benytte seg av Haakonsvern Orlogsstasjon som tidligere. Det gjelder spesielt amerikanske fartøyer som betrakter Haakonsvern som en av de få marinebasene i Europa de ønsker å benytte for sine atomdrevne fartøyer.

Verkstedene holder mål

Forsvaret er i ferd med å innfase nytt og meget avansert maritimt materiell. Behovet for kompetanseoverføring er mer aktuelt enn tidligere. Blant annet som følge av kraftige årsverkreduksjoner, betyr dette et tettere og til dels integrert samarbeid internt i FLO og mellom FLO og Sjøforsvaret. En utskilling av vedlikehold vil gjøre kompetansemiljøet enda mer sårbart. Det er av avgjørende betydning å opprettholde et tilstrekkelig stort fagmiljø.

FLO og Marinens verksteder har de siste årene gjennomgått en omstilling og tilpasning til Sjøforsvarets struktur. Antall årsverk i vedlikeholdsenhetene er halvert siden 1992. Finseth anser at verkstedene er riktig dimensjonert og at de har rett kompetanse i forhold til Sjøforsvarets fremtidige struktur. Han mener at verkstedene er konkurransedyktig både med hensyn til pris, kvalitet, service og leveringstid for de tjenester som leveres til Sjøforsvaret.