I går skreiv BT om ei fortvila, gravid kvinne i Klokkarvik, som må reise over fem mil kvar veg for å kome til hos jordmor. Heimkommunen manglar denne tenesta, fordi ingen vil vere jordmorvikar i halv stilling i Sund.

— Dette er eit gjennomgåande problem i småkommunar som Sund og Fusa, seier jordmor Ragnhild Fosse.

— Distrikta har problem med å rekruttere jordmødrer, fordi det ofte gjeld halve stillingar eller mindre. I tillegg er løna dårleg. No er det på tide at regjeringa set fart i vedtaket om refusjonsordning for privatpraktiserande jordmødrer.

Første privatpraksis i Bergen

Ho er sjølv ei av dei. I mars opna ho Bergen Jordmorpraksis, den første private jordmortenesta i Bergens-området. Fosse har tidlegare jobba som jordmor både i kommunal og private sektor.

— Privatpraksis er ei god løysing for jordmødre som ønskjer å arbeide meir kreativt, og etter andre modellar enn den kommunale tenesta gir rom for.

I samband med behandlinga av akuttberedskapsmeldinga i fjor, vedtok Stortinget at privatpraktiserande jordmødrer bør få rett til refusjonsordning, på line med kommunale jordmødre og privatpraktiserande legar. Men eitt år seinare er saka framleis ikkje komen lenger enn til departementet.

— Ei slik refusjonsordning kan bidra til at private etablerer seg i småkommunane. Jordmødrene kan kombinere svangerskapsomsorg med andre tilbod, slik at arbeidet ikkje blir så einsformig. Dette er også til økonomisk fordel for kommunane, hevdar Fosse.

- Gunstig med konkurranse

Sjølv er ho spesielt interessert i fødselsangst, men tilbyr også ulike kurs, privat abortrådgjeving og heimebesøk. Bergen Jordmorpraksis har også knytt til seg psykolog og sosionom.

— For kvinnene er det gunstig med konkurranse i jordmortenesta. Det fører til fleire tilbod og større mangfald, meiner Fosse.