I går var Helse Bergens øverste sjef innkalt til Bergen tingrett for å vitne om sin befatning med den betente konflikten ved Sandviken sykehus.

Ba om møte

Ranveig Frøiland forklarte at hun fikk en henvendelse med bønn om å møte Øyvind Hauge og de andre ansatte som hadde kritikk å komme med når det gjaldt arbeidsforholdene og sikkerheten ved sikkerhetsavdelingen på sykehuset.

— Vi hadde et totimers møte i september 2006. Øyvind Hauge hadde med seg et stort skriftlig materiale om ulike forhold som han mente var klanderverdige og som jeg skulle gripe fatt i. Det var også en tillitsvalgt med på møtet, sa Ranveig Frøiland.

Kunne snakke fritt

— Jeg lyttet til det som ble sagt, og gjorde det helt klart flere ganger at de ansatte kunne snakke fritt om emnene som de var opptatt av. De ville ikke oppleve noen negative reaksjoner i noen form. Dette ble sagt fordi det var enkelte av de tilstedeværende som ga uttrykk for bekymring for represalier hvis de varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen, sa Frøiland.

Hun gjorde det også helt klart på møtet at hun som styreleder ikke kunne engasjere seg direkte i konflikten, men at saken måtte tas opp den ordinære tjenesteveien via administrasjon og fagforening.

Hørte aldri noe mer

— Jeg følte at jeg burde høre på hva de ansatte hadde å si, men jeg oppfattet meg mer som et «ombud» og et supplement. Det var selvsagt umulig for meg å gå inn som aktiv part i konflikten. Det eneste jeg kunne gjøre var å oppfordre de ansatte til å dokumentere så mye som mulig og å gå gjennom tillitsmannsapparatet når det gjaldt den videre utvikling i saken, sa Frøiland.

— Men vi hørte aldri noe mer fra dem, sa hun.

Øyvind Hauge har i ettertid kritisert styrelederen for at det ikke skjedde noe i etterkant av dette møtet, noe han mener må tolkes som at problemene ikke ble tatt på alvor.

Frøiland forklarte i retten at hun ved slutten av møtet presiserte at «dere kommer ikke til å høre noe fra meg».

Brukte ikke ordet «varsler»

— Det betyr at saken ble overlatt der den hørte hjemme, til ledelsen for Psykiatrisk divisjon ved sykehuset, sa hun.

Frøiland oppfattet ikke møtet i september 2006 som et «varslermøte».

— Ordet ble ikke brukt en eneste gang under samtalene, og mye av det som ble tatt opp, var kjent fra før. Det var mer en gjennomgang av forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte var misfornøyde med, sa hun.

VITNET: Styreleder Ranveig Frøiland venter på gangen i Tinghuset. Hun forklarte seg om et møte som Øyvind Hauge og de andre «varslerne» i Sandviken-saken innkalte henne til høsten 2006.
Amundsen, Paul S.