Statnett og lokale nettselskap planlegg en omfattande nettutbygging på Vestlandet i tiåra framover. Frå Boknafjorden i sør til Sunnmøre i nord kan det kome seks nye linjer som skal inngå i det forsterka sentralnettet. Eit samband skal byggjast som ein kombinasjon av ny linje og forsterking av ei eksisterande. Seks av dagens linjer som inngår i sentralnettet skal få spenninga oppgradert frå 300 kv til 420.

I tillegg samarbeider Statnett og National Grid, selskapet som eig og har operatøransvar for store delar av det britiske høgspentnettet, om å leggje eit sjøkabelsamband mellom Vestlandet og Storbritannia. Det er ikkje teke stilling til kvar Nordsjøkabelen skal gå frå, men ein sannsynleg tilknytingsstad er Kvilldal Sul-dal kommune i Rogaland.

Heilt ny linje

I tillegg til omstridde Sima-Samnanger, Fardal-Ørskog og dei omtalte BKK-linjene frå Modalen til Mongstad og vidare frå Mongstad til Kollsnes, vil Statnett i Sogn og Fjordane byggje ny 420 kV linje mellom Fardal i Sogndal og Aurland og frå Årdal til Lærdal. I Rogaland skal det byggjast nytt luftspenn frå Lyse til Stølaheia.

Ifølgje nettutviklingsplanen til Statnett er Fardal-Aurland ei naturleg vidareføring av den planlagde 420 kV leidningen mellom Fardal og Ørskog. Transformatorstasjonen i Fardal er eitt av knutepunkta i det norske sentralnettet. I Aurland ligg nokre av dei største kraftstasjonane i landet. Tidlegare Oslo Lysverker bygde ut elvane i Aurlands-dalen, og store luftleidningar har sidan 1970-talet ført vasskrafta over fjella til hovudstadsområdet.

Statnett viser til ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane som viktigaste grunnen til å byggje linja dei håpar skal stå ferdig ein gong i perioden 2016-2018. Men det går også klart fram at det er ei overordna målsetjing å auke kapasiteten slik at meir straum kan førast ut av Indre Sogn til and-re stader i landet eller til utlandet. Før det er noko poeng i å setje Fardal-Aurland i drift, må både Sima–Samnanger og Fardal-Ørskog vere fullført.

Luftspenn og Sognefjorden

Frå før går det ein høgspentleidning mellom Sogndal og Aurland. Den nye vil sannsynlegvis bli bygt parallelt med den eksisterande. Den gamle og mindre 300 kV linja vil truleg bli riven, men først etter at det er utført tiltak anten for å forsterke linjenettet austover mot Hallingdal eller sørover på Vestlandet.

Ein ny 420 kv leidning frå Fardal og sørover til Aurland vil gje to fjordkryssingar, først over Sogndalsfjorden og deretter frå Haukåsen og over sjølve Sognefjorden.

Sommarens heite strid om fjordkryssingar i Hardanger har ikkje fått Statnett til å sale om når det gjeld fjordspenn. Den nye nettutviklingsplanen let nemleg etter seg lite tvil om at selskapet tenkjer luftleidningar når Sognefjorden skal kryssast. Det heiter nemleg at når den eksisterande linja er fjerna, vil «antall fjordspenn over Sognefjorden og antall ledninger gjennom området mellom Fardal og Aurland ikke endres».

Både austover og sørover

I tillegg til dei nye linjene skal seks av dei eksisterande 300 kV linjene på Vestlandet oppgraderast til 420 kV. Mellom Samnan-ger og Sauda er målet å ha fullført oppgra-dering innan 2020. Spenningsoppgraderinga her heng nøye saman med ei ny 420 kV linja Statnett no byggjer frå Sauda og sørover, og planane om eksport. Spenningsoppgradering av 300 kV nett frå Samnanger må til «for å håndtere en likestrømsforbindelse til Stor-britannia tilkoblet i Kvilldal».

Nokre år seinare er planane å oppgradere linja frå Sogn og austover mot Nes i Hallingdal. På dette sambandet, som går via Fortun i Luster, Årdal og Borgund i Lærdal må det byggjast ny linje mellom Årdal og Borgund.

Oppgradering skal også skje sørover på Fardal-Modalen-Evanger, frå Evanger til Bergen, frå Evanger til Samnanger og frå Samnanger til Bergen. Spenningsoppgradering skal også skje på linja frå Kvinnherad over Stord og til Håvik på Karmøy, og vidare frå Karmøy til Sauda.