– Jeg har snakket om fremdriften med distriktssjef Olav Finne i Statens Vegvesen, sier hun, og forteller at hun også har kontaktet ordførerne i Lindås, Meland og Radøy — samt styreleder i Nordhordlandspakken Sveinung Valle (AP).

Prioriterer Åsane

– Nyborgtunnelen er satt øverst på listen i Nordhordlandskommunenes arbeid med regionpakke, sier Grung.

– Alle kommunene der er nå enige om at Nyborgtunnelen er det viktigste enkeltprosjektet for regionen.

For Nyborgtunnelen er ikke bare viktig for Åsane bydel, men for hele storbyregionen Bergen, Nordhordland og Kyststamvegen. I sitt alternative budsjettforslag for Bergen foreslår derfor Bergen AP at både det nye Åsane sentrum og Nyborgtunnelen blir prioriterte arbeidsoppgaver for Bergen kommune i 2009.

Befolkningsvekst

Nyborgtunnelen vil være viktig for å skjerme boligområder og forkorte reisetiden fra Nordhordland til Bergen, mens sentrumsområdet i Åsane vil gi muligheter for økt fortetting.

– I tillegg vil vi få nye nærings- og boligareal, sier Grung.

– Det har vi stor knapphet på i Bergen kommune.

Klimagevinsten er også verdt å ta med seg, både gjennom bedre trafikkavvikling og gjennom mer konsentrert bosetting.

– Åsane er den bydelen der det forventes størst befolkningsvekst de nærmeste årene, sier hun.

– Når vi får konsentrert bosettingen i sentrumsområdet, blir transportbehovet mindre.

Størst vekst

Hun fremhever at den største utviklingen fremover kommer innenfor Bergen.

– Bergen er motoren i den regionale utviklingen, mens Vestlandet til sammen står for den største verdiskapningen i landet. Vi har fisk, eksportrettet industri, olje og vannkraft. Da trenger vi effektive transportsystemer som binder sammen hele regionen.

Nyborgtunnelen forent med ringvei øst og ringvei vest (som bygges nå) vil være helt sentralt for å løse den fremtidige trafikken inn og ut av Bergen.

– Vi er i dialog med Statens vegvesen, sier hun.

– Vegdirektør Olav Finne sier at de begynner reguleringsarbeidet dersom det ligger politisk vilje og ønsker bak disse planene, og vil varsle oppstart på fagmøtet sitt neste mandag.

Ingen vei utenom

Ruth Grung tror byrådet nå vil stille seg bak disse planene, og er glad for de klare signalene hun allerede har fått fra Høyre.

– Dag Skansen har vært veldig tydelig, sier hun.

– Men skal vi få dette til, kreves det en bred politisk forankring på begge sider av Salhus- og Osterfjorden.

På møtet i Åsane bydelsstyre sist tirsdag viste det seg at kun representantene fra AP og KrF støttet forslaget om bompengefinansiering av Nyborgtunnelen. Det overrasker kommunalråden.

– Selv om vi har det største samferdselsbudsjettet noensinne, er vi nødt til å innstille oss på trafikantbetaling dersom vi skal få dette til, sier hun.

– Staten betaler i gjennomsnitt 6 prosent av større veiprosjekter. Da sier det seg selv at det uansett ikke er noen vei utenom bompenger. Istedet for at folket må vente i 10 år til på statlige kroner, må vi nå ta lokalt grep, vise handlekraft og få tunnelen på plass. Det vil gagne alle.

Regner med flertall

«FrP kommer ikke til å stemme for noe forslag som innebærer bompenger», sa leder Guttorm Alvsaker (FrP) under debatten i bydelsstyret sist tirsdag. Ruth Grung utfordrer ham til å se på hva de FrP-styrte kommunene Os og Austevoll har fått til ved å se bort fra dette prinsippet.

– Per Sandberg sier at Frp vil øke samferdselen med 2 milliarder, samtidig som de vil fjerne bompengefinansiering på alle prosjekt, sier hun.

– Da blir det full stopp i alle prosjekter på Vestlandet. Vi må forholde oss til de realitetene som finnes til enhver tid - men jeg regner med at det er flertall i Bergen for dette.

Nei til bompenger

Også Høyre, Venstre og SV markerte motstand mot bompengefinansiering på bydelsstyremøtet.

– Hvorfor tror du at det er så stor motstand mot bompenger i Åsane bydelsstyre?

– Jeg tror ikke de vet nok om hvilke rammer vi kan operere innenfor - og konsekvensene av å si nei. Men de skal få uttale seg på nytt når saken er mer konkret - både når det gjelder regulering og finansiering, sier hun, og gir bydelsstyret honnør for at de engasjerer seg i denne debatten.

Tunnel i 2010?

Selv håper Ruth Grung at Statens vegvesen kan legge frem en reguleringsplan for Nyborgtunnelen allerede i 2009.

– Vi må nå legge fullt trykk i diskusjonen om transportløsninger for bergensområdet, sier hun.

– Betyr det at første spadetak kan tas i 2010?

– Med hundre prosent bompengefinansiering vil vi ikke være avhengige av Nasjonal transportplan. Da burde vi kunne ha klart et vedtak i 2010, og byggestart innen to år.

NYBORGTUNNEL NÅ: - Istedet for at folket må vente i 10 år til på statlige kroner, må vi nå ta lokalt grep, vise handlekraft og få tunnelen på plass, sier Ruth Grung (AP). Foto: Magne Fonn Hafskor.
TRAFIKKPROSJEKTER I ÅSANE: Plansjen viser Eikåstunnelen (1), park & ride i Nordhordland (2), tunnel fra Sandviken til Eidsvåg (3), bybane Bergen - Åsane (4) og Nyborgtunnelen (5). Illustrasjon fra «Transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030