— Dammene skal tåle ulike typer belastninger som ventes å inntreffe skriver avdelingsdirektør Bjørn Wold på Norges og vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin nyhetsside.

Anonym advarsel

Han viser til en fersk Sintef-undersøkelse der BKK og de øvrige dameierne i dette landet, under forutsetning av anonymisering av sine svar til Sintef, oppga følgende:

n Én av ti dammer har så store skader at de snarest må gjennomgå «omfattende ombygginger i løpet av nær fremtid».

n Én av 20 dammer er i en så elendig forfatning at de må «rives eller bygges på».

I Norge er det ca. 1200 damanlegg. De eldste er over 100 år. Sintef-rapporten ble omtalt i BT 11. februar.

NVE påpeker ansvaret

— Vil du som ansvarlig kontrollmyndighet bagatellisere Sintef-rapporten om de gamle damanleggene, avdelingsdirektør Bjørn Wold i NVE?

— Nei det gjør jeg ikke. Men rapporten konkluderer med at de fleste dammer har normal slitasje. Dette har liten betydning for sikkerheten sier Wold til Bergens Tidende.

Beredskap mot flodbølge

-Alle dameiere er pålagt å ha klare beredskapsplaner mot eventuelle hendelser som kan inntreffe (dam-brudd og flodbølge nedover mot befolkningen i dalføret red.anm.). For de største dammene blir det utført beregninger for størrelsen på bølgen etter dambrudd, for å avdekke konsekvensene i vassdraget nedenfor dammen. Slik skal samfunnet kunne forberede seg mot eventuelle hendelser, sier Wold.