Bergen Namsrett, administrert av byfogd Svein Oppedal, skal nå ta stilling til en begjæring om midlertidig forføyning som setter stopp for Norgestaxis omstridte utleukkelse av drosjeeiernes talsmann, Kåre Fosse, fra turformidlingssystemet og faste kjøreoppdrag.

Engstelse for konkurs

Under Namsrettens behandling kom det klart frem at Norgestaxi, ved administrerende direktør Trygve Flølo, har tatt det svært tungt at Fosse har uttalt seg om sin engstelse for konkurs i Norgestaxi. Dette har han gjort som tillitsvalgt i forhandlinger om etablering av sikkerhet for drosjeeieres innestående penger i selskapet. I retten var Flølo enig i at selskapet hadde hatt dårlig økonomi — men han mente at det var illojalt av Fosse ikke å stoppe sin argumentasjon på bakgrunn av en muntlig forsikring fra ham om at nå går alt så mye bedre. Flølo mente Fosse ødela Norgestaxis renommé.

Burde støtte Flølo

Norgetaxi ga klart uttrykk for at de mente at Fosse på bakgrunn av Flølos forsikringer burde snu tvert om og fortelle hvor bra alt var. Å gi drosjeeierne eller Fosse noen detaljer og oppstilling over økonomi - som kunne dempet konkursfrykten - ville han ikke gi før styret har behandlet halvårsregnskapet 7. oktober. Nå ser det ut til at underskuddet i år blir ca. tre millioner. Da reduseres egenkapitalen fra 7,5 til ca. fire millioner.

Så ut over muntlige generelle utsagn ville han ikke gi drosjeeierne noen økonomisk garanti for de innestående pengene. Det mente han at han ikke var forpliktet til etter reglementet. I det hele tatt ga Flølo klart uttrykk for at han var mektig indignert over at Fosse, som tillitsmann, ikke var overbevist og nedla argumentering for å sikre drosjeeiernes økonomi.

Kortautomater i fokus

At Fosse og Norges Taxiforbund mener drosjeeiere til Norgestaxi har anledning til å bruke enkle mobile terminaler til kontantkort, motsetter Norgestaxi seg på det sterkeste. De viser til avtalepunkter om plikt til å bruke Norgestaxis utstyr til forhold som har forbindelse med formidling. At avtalepunktene om teknisk utstyr ikke med et ord omhandler kontantkortautomater, betydde etter Norgestaxis syn lite. Deres advokat Geir J. Kruge viste til at de flere ganger hadde sagt at slike automater vil være i strid med formidlingsavtalen som gjelder mellom partene. Også her var Fosse, som mener slike terminaler er tillatt, illojal.

Rystet advokat

Advokat Bård Tvedt, som representerte Kåre Fosse, kunne under sin oppsummering ikke legge skjul på en vi for form for oppgitthet over Norgestaxi.

— Det Norgestaxi gjør her er bare tull. Det er ikke en klar tanke her. Norgestaxi kan mislike at Fosse som tillitsmann har synspunkter på selskapets økonomi - til de bli blå i trynet. Det er ikke illojalitet. Dette kalles saklig uenighet.

— En uenighet mellom Norgestaxi og Fosse med Norges Taxiforbund om bruk av kontantkortautomater er heller ikke illojalt. Det er i utgangspunktet en forskjellig kontraktsoppfatning.

Tvedt dro også i tvil hele grunnlaget for sanksjon, han mente styrevedtaket i Norgestaxi Bergen viste at flertallet i styret ikke var enig i måten Flølo løste saken på. Noe et styremedlem har bekreftet overfor Tvedt.

Tvedt mener også at Norgestaxi ikke kan bruke sanksjonsformer som er hjemlet i et reglement som er knyttet til utøvelse av drosjeløyvet. Her var partene selvsagt dypt uenige.

Namsrettens kjennelse kommer først i neste uke.