Hun er leder for oppfølgingsprosjektet «Tiltak mot sjølvmord» knyttet til psykiatridivisjonen i Helse Vest.

I Hordaland tar cirka femti mennesker livet sitt hvert år, og Litlere har inntrykk at stadig flere velger å begå selvmord ved å hoppe fra broer. Men hun er ikke overbevist om at overvåkingskamera og sikringsnett er nok til å stoppe eventuelle selvmordskandidater på Askøybrua, slik Laksevåg-lensmann Harald Andersen tok til orde for i gårsdagens BT. – Hva mener du er mest effektivt?

– Det er ikke enkelt å svare på. Svært mange som tar livet sitt har psykiske problemer, men er ikke blitt fanget opp av helsevesenet. For samfunnet generelt er det viktig å gi unge folk livsinnhold og mot til å leve.

På spørsmål om medieomtale av selvmord kan ha smitte-effekt, svarer Litlere:

– Det er alltid et dilemma. Vi kan ikke legge lokk på at dette skjer, samtidig som vi vet at omtale kan sette mennesker i krise på tanken. Men selvmord er virkelighet for de fleste ungdommer. Alle unge kjenner til noen som har tatt livet sitt, og er mer berørt av dette enn vi som jobber i helsevesenet.

I dag har alle kommuner og bydeler i området til Bergen lokalsykehus opprettet selvmordsforebyggende team – et samarbeid mellom sosialkontor, prest, psykiatri, legetjeneste, PPT og helsestasjon. Målgruppen er mennesker i selvmordskrise, og etterlatte etter selvmord. – I første halvår i fjor fikk slike team i Bergen til sammen 45 henvendelser, forteller Litlere, som også deltar i å arrangere praktiske førstehjelpskurs i selvmordsfare (VIVAT-kurs).