– Dette er en politikk jeg trodde vi var på vei bort fra, sier Flatlandsmo.

– Politikerne i Bergen prioriterer nok en gang privatbilen, og unnlater å tenke helhetlig i sin miljø— og samferdselspolitikk.

**Les også:

– Som å rive Bryggen**

Elefant i porselensbutikk

– Ikea er privatbilens høyborg, sier Flatlandsmo, og mener at utbyggingen på Nyborgsmyren vil føre til mer trafikk og ytterligere forsterke en negativ utvikling i Åsane og Bergen. Dette blir ekstra ille når Bergen kommune her har vedtatt en massiv utbygging i et viktig naturområde.

– Vi er ikke motstandere av at Ikea kan utvide i Bergen hvis de har behov for det, presiserer han.

– Men vi forbeholder oss retten til å protestere når de som elefanten i porselensbutikken kommer brasende inn og tar seg til rette på et så viktig naturområde som det her er snakk om.

Ikea-tomten på Nyborg regnes som en viktig del av et viktig kulturlandskap, ikke minst grunnet det store våtmarksområdet — som er hekkeplass for rødlistede fuglearter.

Kritiske spørsmål

– Utbyggingen vil ødelegge leveområdene for en rekke arter, sier han, og peker på at det er påvist mer enn 60 fuglearter i området. I tillegg vil omleggingen av Dalaelven skade fisken, som vil bli negativt påvirket av det enorme anleggsarbeidet.

– Vi har vanskelig for å forstå at dette kunne gå gjennom i Bystyret, sier han.

– Men det er nok dessverre slik at er man stor nok, så gjelder det egne regler. Hver gang Ikea blir møtt med kritiske spørsmål, kommer de med trusselen om ikke å etablere seg. Det er trist at de ikke klarer å spille mer på lag. Vi vet at det finnes andre og bedre alternativ for Ikea. En kreativ og dynamisk bedrift som Ikea hadde stått seg på å være mer tilpasningsdyktig og løsningsorientert i forholdet til byens politikere og de demokratiske prosessene.

Settefylkesmann

Naturvernforbundet Hordaland ber Miljøverndepartementet om å rette klagen mot en settefylkesmann, da de mener at Fylkesmannen i Hordaland har vist dårlig skjønn.

Fylkesmannen kom først med en lang rekke innvendinger mot de foreliggende planene - blant annet fordi de bryter med lokale planer og nasjonal politikk. Etter en felles befaring og meklingsmøte i november 2005 ble Ikeas planer likevel godkjent.

– At planene likevel ble godkjent er for oss en gåte, sier Flatlandsmo.

– Hvis Fylkesmannen ut fra en helhetsvurdering har et annet syn, har han anledning til å se bort fra fagetatens innsigelser, kommenterer fylkesmann Svein Alsaker til Åsane Tidende.

– Denne saken har gått alle runder som en reguleringsplan skal gå, og endte som en mekling. Departementet har nå saken, så problemstillingen med settefylkesmann vil uansett være uaktuell.

Les Ikea- klagen fra Naturvernforbundet her (PDF)

Les om saken hos Fylkesmannen

Les om saksbehandlingen hos Bergen kommune (søkeord: ikea)

Tidligere saker:

— Kan stoppe Ikea

— Uten leveområder, ingen fugler

Første spadestikk er tatt

NATUROMRÅDE: Nyborgsmyren er et viktig naturområde både for innbyggerne i Åsane og for et stort mangfold av arter, sier Ingar Flatlandsmo. ¿ Bystyrevedtaket er et stort steg tilbake i forhold til det Bergen som vi ønsker.
Magne Fonn Hafskor
KLAGER TIL DEPARTEMENTET: ¿ Bystyrevedtaket har ikke tatt hensyn til nasjonale retningslinjer for transportplanlegging, bevaring av grøntområder og bevaring av biologisk mangfold, sier Ingar Flatlandsmo, som nå ber Miljøverndepartementet om å ta ansvar siden bergenspolitikerne ikke er i stand til det.
Magne Fonn Hafskor
NYE IKEA: ¿ Bystyrevedtaket vil medføre et stort og irreversibelt inngrep i et verneverdig kulturlandskap, og vil ødelegge et verdifullt våtmarksområde som dessuten er hekkeplass for rødlistet fugl, sier Ingar Flatlandsmo.