ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Trolig vil prisøkningen føre til en kraftig reduksjon i forskningen, mener Torstein Dahle (RV).

Det er den nye momsleggingen av tjenester som kan få konsekvenser for landets universiteter og statlige høyskoler. Ifølge beregninger RVs stortingskandidat Torstein Dahle har gjort, kan momsen i verste fall gjøre sitt til at Universitetet i Bergen taper forskningsoppdrag for et sted mellom 40 og 50 millioner kroner.

Redusert forskningsomfang - Det er spesielt offentlige oppdragsgivere som vil vegre seg for å bestille tjenester fra Universitetet. Private bedrifter som er momspliktige, har fradragsrett for momsen de betaler, mens offentlige instanser ikke får noe igjen av prisøkningen, sier Dahle. Han tror de offentlige oppdragsgiverne vil redusere omfanget på den bestilte forskningen for å holde seg innenfor sine egne økonomiske rammer.

— Når de først bestiller et forskningsoppdrag, vil det være med et ferdig budsjett, uten store muligheter for ytterligere bevilgninger. Slik vil momsleggingen føre til redusert forskningsvirksomhet ved Universitetet, noe som vil føre til et betydelig inntektstap, hevder RV-politikeren.

"Hastverkspreg" Dahle reagerer sterkt på at ingen stortingspolitikere undersøkte hvilke konkrete konsekvenser den utvidete momsleggingen får for blant annet landets utdanningsinstitusjoner.

— Saksbehandlingen skjedde omtrent samtidig med statsbudsjettet, og håndteringen av saken virker veldig hastverkspreget. Jeg tror få, om noen, visste hva de gjorde da de stemte for dette, sier RVs førstekandidat til Stortinget.

Odelstingsproposisjonen om endringer i merverdiloven har et punkt om kompensasjon til det offentlige for de økte avgiftene. Her legges det opp til økte rammetilskudd i 2001 på totalt 140 millioner kroner til kommunene og fylkeskommunene. Til grunn for dette ligger en beregning om økte utgifter på 280 millioner kroner årlig.

— Dette punktet sier egentlig veldig lite konkret. Disse beløpene går inn i totalrammer som på forhånd virker altfor trange, så jeg har ingen grunn til å tro at budsjettrammene for utrednings- og forskningsoppdrag vil bli økt i noen grad, sier Dahle.

Etterlyser vilje til endring I helgen sendte Dahle et brev til Stortingets finanskomiti, samt alle stortingsrepresentanter på Hordalandsbenken. Her ber han om en tilføying til merverdilovens paragraf 16 - en bestemmelse om at forskningstjenester fra universiteter og høyskoler skal fritas for moms, eventuelt at tjenestene unntas fra momslegging i paragraf 5.

— Det er flere måter å gjøre dette på, jeg har bare skissert to mulige løsninger. Poenget er at det går an å gjøre noe med dette ganske raskt dersom bare viljen er til stede, sier Dahle.