Forurensning fra Bergen travpark i Åsane er en av truslene mot den stadig skrumpende bestanden av sjeldne elvemuslinger, ifølge Fylkesmannen i Hordaland.

I fjor høst var representanter for Fylkesmannen på inspeksjon hos travparken. Der påviste de hvordan uønskede stoffer blir ført med en bekk fra travparken og ut i Haukåselven.

— Livsfarlig cocktail

— På banen finner man naturlig nok både rester av hestemøkk, grus og siltpartikler. Når det regner, som det gjør i Bergen av og til, dreneres dette ned i vassdraget. Det blir en livsfarlig cocktail for muslingene, sier han.

MØKK: Selv om travparken fjerner møkk fra banen, vil det alltid være rester som ligger igjen, påpeker Fylkesmannen.
Fylkesmannen i Hordaland

Der bekken renner ut i elven så inspektørene tydelig hvordan forurenset vann blandet seg med elvevannet. På bunnen av elven lever et titalls elvemuslinger. Muslingene er en truet art, og står på den såkalte rødlisten over arter som står i fare for å dø ut.I i 2010 ble bestanden i Haukåsvassdraget estimert til 400 individer. Siden har tilbakegangen fortsatt. I dag er det trolig bare rundt 100 muslinger igjen. Og snittalderen i bestanden stiger stadig. De eldste muslingene er over 200 år gamle.

— Det pågår en forgubbing av bestanden, det er nesten ingen unge muslinger som lever opp, sier Magnus J. Steinsvåg, rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland.

Næringsrik hestemøkk vil gi oppblomstring av alger og dermed økt oksygenforbruk, mens grus og finkornet jord kalt silt legger seg som et teppe over elvebunnen. Dermed kveles de små muslingene som ligger nede i elvegrusen.

Må stanse forurensningen

For å begrense problemet, har Bergen travpark tidligere anlagt flere dammer i midten av banen.

— Tanken er at dammene skal bremse vannet, slik at partikler sedimenteres der og vannet blir rimelig rent før det renner videre i vassdraget. Men i dag fungerer ikke dammene optimalt, sier Steinsvåg.

I fjor høst var Fylkesmannen på inspeksjon hos Bergen travpark.

Fylkesmannen slår i rapporten fra inspeksjonen fast at Bergen travpark ikke oppfyller kravene til internkontroll med risikovurdering og rutiner for å unngå forurensning. Travparken ble pålagt å komme opp med en plan for tiltak innen årsskiftet, og å rette opp i forholdene innen 1. juni. I mars ga travparken Fylkesmannen tilbakemelding om at de vil forsøke å få renset sedimenteringsdammene i midten av banen, for å få dem til å fungere etter hensikten.

— Haster

Fylkesmannen er imidlertid ikke overbevist, og krever at fagfolk må engasjeres for å komme opp med et kvalitetssikret, varig opplegg.

— Grunnen til at Bergen travpark fikk en såpass lang frist til å rette opp forholdene, er at et slikt arbeid bør gjøres i en tørr periode. Dermed var det ikke mulig å gjennomføre på høsten. Men nå har vi akkurat hatt en lang periode med tørt vær, og så vidt jeg vet har det ikke skjedd noe. Nå begynner det å haste veldig, så vi kommer til å følge nøye med fremover, sier Steinsvåg.

Dersom travparken ikke oppfyller Fylkesmannens krav, vil selskapet kunne bli ilagt en tvangsmulkt på 50.000 kroner.

- Jobber med saken

Daglig leder i Bergen travpark, Atle L. Hansen, bedyrer at de akter å få ordnet opp.

— Vi har jo som mål at det skal være levelige forhold for muslingene i elven, og vil prøve å utbedre det vi kan hos oss. Vi har blant annet et nytt biobrenselanlegg, så i løpet av året vil det være slutt på avrenning av møkk, sier Hansen.

Han mener imidlertid utbygging i området også må tillegges mye av skylden for forurensningen.

— Når man sier ja til å bygge ut et svært næringsområde, vil det få konsekvenser. Det er blant annet skutt ut store mengder masse, og det er stor aktivitet i nærområdet her. Så jeg vil ikke si at vi er de eneste som forurenser her. Vi må få kontroll på hele utbyggingsområdet, og hva det som foregår her betyr for muslingene. Det jobber vi med, sier Hansen.

Bergen travpark er heller ikke den eneste bedriften i området rundt Haukåselven som har hatt besøk av inspektører fra Fylkesmannen.

— Vi har vært på en rekke tilsyn hos aktører som har avrenning til elven. Flere av dem må gjøre en del tiltak for å stanse forurensning av vassdraget. Hvis vi ikke får bedret tilstanden i elven, vil muslingene være borte om få år, sier Magnus J. Steinsvåg.