JOHN LINDEBOTTEN

— Det er sannelig ikke rart at Jordalsvatnet får særskilt omtale i fylkesmannens sårbarhetsanalyse for Bergen kommune, og at tilstanden anses for å være på grensen til miljøkriminalitet, sier fylkespolitiker og varamedlem i bystyret, Monica Nilsen (Frp) til Bergens Tidende.

Hun viser frem avsnittet om Jordalsvatnet i fylkets sårbarhetsanalyse, der det heter blant annet: «Meget belastet vann med hensyn til forurensning, bl.a. fra gjødselkjellere. I Vinddalen er det utett kloakk, og det er utslipp av kloakk direkte i jordgrøft på Stallane. Området rundt vannet er sterkt visuelt forurenset, dels fra kommunen og dels fra private.»

Monica Nilsen opplyser at familien kjøpte en eiendom i Selvikvegen for tre år siden. Selvikvegen går innover langs nordsiden av Jordalsvatnet.

Septiktanker

— Før bodde vi i Morvik. Og drikkevannet der kommer fra Jordalsvatnet. Men det var først da vi overtok eiendommen ved selve vannet at jeg begynte å interessere meg for vannkvaliteten. Nedenfor huset som vi kjøpte lå der nemlig en septiktank. Den fikk vi beskjed om å koble fra, og koble avløpene våre inn på det offentlige nettet. Men ennå er det mange hus langs Selvikvegen hvor septiktankene er i bruk, der de ligger med avsig direkte ut i Jordalsvatnet. Mange har fått purring, men mer enn det gjør ikke kommunen, sier Monica Nilsen.

Undersøkelser hun har foretatt rundt vannet har gjort henne skikkelig forskrekket.

— Der er avrenning både fra gårder og fra bolighus. Møkk som det er for mye av i forhold til spredningsarealet blir ikke fraktet vekk, men plasseres i «hull». Og dyr beiter langs vannkanten. I tillegg har vi forurensningen fra den tette trafikken på motorveien. Dette skjer stikk i strid med Folkehelsas prinsippgodkjennelse av Jordalsvatnet som drikkevannskilde fra 1992, sier hun, og viser oss dokumentet.

Kloakk skal ut

I pkt. 4 står det at «Alt avløp, kloakk og spillvann fra bebyggelse skal føres ut av nedbørsfeltet. Unntak kan gjelde for spredt bebyggelse i den østlige delen av nedbørsfeltet, som i dag har godkjent avløp ...».

I pkt 6. står det at «Jordbruket skal drives på en slik måte at det ikke medfører unødig forurensning av drikkevann ...»

— Alt dette er gjentatt i vannverksskjønn for nedslagsfeltet til Jordalsvatnet avsagt av Bergen byrett i 1997. Og kommunen vet om alle forurensningskildene, som hundepensjonatet i Vinddalen, det ulovlige kloakkutslippet fra et festlokale på Stallane og alt det andre. Men ingenting blir gjort.

Privatrettslig forhold

Monica Nilsen nevner særskilt en serie med vannprøver som en privatmann tok fra en bekk like ved en gård der han bodde. Prøvene sendte han inn til analyse på universitetet. Den første prøven, i 1997, viste tydelige, men forholdsvis lave forekomster av kolibakterier som skyldes avføring i drikkevannet. Men etter fire år viste vannprøvene en mer enn 20-dobling av forekomstene.

— Så henvendte mannen seg til Vann- og avløpsavdelingen i kommunen med spørsmål om det ikke var på tide å foreta seg noe. Svaret han fikk var at dette var et privatrettslig forhold mellom ham og bonden. Dette sier alt om kommunens holdning til drikkevannsproblemene rundt Jordalsvatnet.

— Det siste vi opplevde var lekkasjen på kloakkledningen ved vannet. Det skjedde en fredag, men først mandag ble det tatt affære. Dette er også stikk i strid med alle forskrifter, sier Monica Nilsen som har tatt forholdene rundt Jordalsvatnet opp i et spørsmål som hun ønsker svar på i bystyret.